parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

diaspora

diaspora

(grec., rozproszenie; hebr. tfuca, tfucot, gola, chuc la-arec = poza krajem, tzn. za granicą; jid. tfuce, tfuces) – zjawisko rozproszenia narodowości wśród innych ludów, bądź wyznawców danej religii pośród innowierców. Ma ono szczególne znaczenie w historii Żydów (por. galut), choć nie tylko jej dotyczy. Początki d. żydowskiej sięgają czasów Pierwszej Świątyni. Jej rozwój nastąpił po niewoli babilońskiej (VI w. p.n.e.). Mimo uzyskania możliwości powrotu do ojczyzny, po pokonaniu Babilonii przez Persów, znaczna część wygnańców szukała dla siebie szansy w osiedleniu się w różnych prowincjach imperium perskiego. Sytuacja ta i wynikające z niej zagrożenia zostały przedstawione w Księdze Estery (3,8), gdzie napisano: „Jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich państwach królestwa twego [tj. Ahaswerusa], a prawa jego są inne niż każdego innego narodu. Praw króla nie wykonują i w interesie króla leży, aby ich nie zostawić w spokoju”. Także w Egipcie w V w. p.n.e. istniała kolonia żydowska. Do rozwoju d. przyczyniła się potem unifikacja cywilizacyjna w państwach hellenistycznych, powstałych po podbojach Aleksandra Wielkiego, a następnie w prowincjach Imperium Rzymskiego. Już w okresie Drugiej Świątyni większość Żydów żyła poza Palestyną. Do dalszego rozwoju d. przyczyniły się prześladowania, jakie spadły na nich po wojnie Żydów z Rzymianami (66–70 n.e.) i powstaniu Bar Kochby (132–135 n.e.). Okres po tych wydarzeniach, aż do powstania państwa Izrael w 1948, określany jest jako czasy „wielkiej diaspory”; Żydzi osiedlali się w wielu krajach; nakładano na nich liczne ograniczenia prawne; spotykały ich prześladowania; wielokrotnie dokonywano ich ekspulsji z różnych państw. Jako zjawisko, d. żydowski ma zasięg ogólnoświatowy, gdyż Żydzi osiedlali się zarówno w basenie Morza Śródziemnego, w Europie, jak i w Babilonii, Persji; emigrowali dalej na wschód – do Indii i Chin. Po I wojnie światowej rozwinęło się osadnictwo żydowskie w Azji Środk.; a po 1848 rozpoczęła się migracja Żydów do Ameryki, która nasiliła się od 1881, po fali pogromów w Rosji. W okresie „wielkiej diaspory” judaizm i kultura żydowska rozwijały się w krajach osiedlenia, korzystając w wielu aspektach z wpływów miejscowych. Wówczas też powstały zasadnicze podziały kulturowe (por. Aszkenazyjczycy; Sefardyjczycy) oraz liczne ryty lokalne (por.: minhag; tak(k)ana), jak i języki żydowskie (por. jidysz; ladino). Szczególne znaczenie w dziejach d. miały ośrodki, których znaczenie przekraczało lokalny wymiar. Były nimi kolejno: Babilonia (por. gaon; akademie talmudyczne; egzylarcha); Hiszpania; Polska, zarówno w okr. rozwoju samorządu w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (por. m.in.: Sejm Żydów Polskich; Sejm Żydów Korony; Sejm Żydów Litwy; marszałek Sejmu Żydów Polskich; marszałek ziemstwa; Podskarbi Wielki Koronny; sejmiki żydowskie; seniorat ziemski i okręgowy; syndyk; Trybunały Sejmowe żydowskie; ziemstwo), jak i w czasach powstawania nowoczesnej kultury żydowskiej w XIX i XX w. Zawsze jednak wśród Żydów w d. żywa była pamięć i tęsknota za utraconą ojczyzną – Erec Israel (por. np.: Asara be-Tewet; chaluk(k)a; grosz palestyński; Jerozolima; jiszuw; kolel; mizrach; Sziwa Asar be-Tam(m)uz; Tisza be-Aw; Zgromadzenie Wygnańców). Z życiem w d. wiąże się też wiele instytucji i form życia religijnego (por. np. synagoga), czy dodawanie dodatkowego dnia świątecznego (por. np. Pesach; Jom Kipur). Idea powrotu do ojczyzny, a potem odbudowy państwa żydowskiego legła u podstaw ruchów takich, jak Chibat Syjon, Chowewej Syjonsyjonizm. Odmienny punkt widzenia reprezentowali zwolennicy rozwiązywania problemów żydowskich i rozwoju ich kultury w d., przeciwstawiający się postawom, zmierzającym do asymilacji (por. też: asymilatorzy; neoasymilatorzy; apostazja). Poglądy te przyjęły formę koncepcji „duchowej autonomii”, zwanej też „nacjonalizmem diasporycznym” (por. Dubnow Szymon). Jej elementy stały się istotną częścią programu wielu żydowskich ugrupowań politycznych, a przede wszystkim Bundufołkistów. Także syjoniści, zwłaszcza w Europie Środk. i Wsch., zdawali sobie sprawę ze swych zobowiązań wobec żyjącej w d. społeczności żydowskiej, i już w początkach dziejów tego ruchu ważną rolę przypisywali Gegenwartsarbeit, w tym walce o prawa obywatelskie dla Żydów. Na trzeciej konferencji syjonistów ros. w Helsinkach w 1906 przyjęto program pracy w d. i dla d.; referat programowy, poświęcony syjonizmowi i działalności politycznej w Rosji, wygłosił I. Grünbaum. Ukoronowaniem wysiłków ruchu syjonistycznego było powstanie państwa Izrael. Jego parlament (Kneset) w 1950 uchwalił ustawę, zwaną „prawem powrotu”, zgodnie z którym każdy Żyd – poza kilkoma szczególnymi wyjątkami – ma prawo jako imigrant przybyć do Izraela, osiedlić się na jego terytorium i otrzymać obywatelstwo. Stosunki między Izraelem a d. były i są nadal przedmiotem dyskusji i refleksji. Po powstaniu Izraela, działalność syjon. w d. określana jest jako „nowy syjonizm” (zw. czasem „proizraelizmem”). D. Ben-Gurion uważał wręcz, że wszyscy syjoniści winni osiedlić się w Izraelu, podczas gdy Nachum Goldmann, przewodniczący Światowej Organizacji Syjonistycznej, opowiadał się za „partnerstwem” między Izraelem a d., jako że żyje w niej większość Żydów. Z poczucia zagrożenia bytu państwa żydowskiego w Palestynie wynikł postulat rozważenia możliwości „powrotu” do d., który jednak miał marginalne znaczenie. Od czasu zwycięskiej wojny sześciodniowej (1967) na szerszą skalę rozwinęło się zjawisko odwiedzania Izraela przez Żydów z d. (np. w poł. l. 80. XX w. odwiedziło ten kraj ponad 40% Żydów amer., a 15% – więcej niż jeden raz). (Por. ziemia z Erec Israel)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]