parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

asymilatorzy

asymilatorzy

zwolennicy asymilacji. W środowisku żydowskim a., jako grupa ludzi, propagujących akulturację do polskiej większości bądź kultury niemieckiej, działali już znacznie wcześniej, zanim stworzyli organizacje o charakterze stowarzyszeń bądź ugrupowań politycznych. Początkowo stowarzyszenia takie zaczęły powstawać w Galicji: w 1868/1869 – Szomer Israel, dążące do asymilacji w duchu liberalno-niemieckim; wydawało czasopismo „Der Israelit”; w 1882 – Agudas Achim – Przymierze Braci, reprezentujące polski kierunek asymilacji. W Warszawie część środowiska a. zbliżona była do tygodnika „Izraelita” (wyd., z przerwami, w 1866-1912). Znaczenie polityczne a. w XIX w. wyrosło z przekonania, iż jedynie oni mogą skutecznie reprezentować społeczność żydowską wobec władz zaborczych i polskiej większości (w Warszawie owo przekonanie ugruntowane było przez doświadczenia tzw. wojny polsko-żydowskiej w 1859). Z przeświadczenia tego wynikały m.in. sukcesy a. w wyborach do gmin żydowskich (np. prezesura Sz. Samelsohna w Krakowie w 1870-1881, oraz rządy a. w gminie warsz. w 1871-1926, początkowo pod przewodem L. Natansona). Do politycznego zorganizowania się zmusił ich rozwój żydowskiego ruchu narodowego oraz powstanie partii narodowych i robotniczych. W 1907 w Galicji – równocześnie z sukcesem syjonistów w wyborach do Reichsratu (por. Klub Żydowski) – utworzono Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie”, prowadzące działalność kulturalno-oświatową wśród Żydów i aspirujące do roli politycznej. W 1912/1913 – we Lwowie, przy „Zjednoczeniu”, powstała nielegalna organizacja niepodległościowa pod nazwą Związek Kół Polskiej Młodzieży Szkół Średnich im. Berka Joselewicza. W 1913 w Warszawie – po wyborach do gminy w 1912, w których nastąpiło starcie syjonistów i chasydów z blokiem a.misnagdów – powstał obóz neoasymilatorów. W tym samym roku w Krakowie powołano do życia Stronnictwo Niezawisłych Żydów. W 1915 założony został Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”. U progu niepodległości, we Lwowie, utworzono Związek Polaków Wyznania Mojżeszowego, a nieco później – Związek Równości Obywatelskiej Żydów-Polaków. Ruch ten krzewiący się w Królestwie Polskim i w Galicji (z głównymi centrami w Warszawie, Lwowie i Krakowie) został połączony w Zjednoczeniu Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich (1919). Działalność tych organizacji nie miała jednak większego znaczenia, wobec pełnego triumfu idei narodowych i powagi żydowskiej tradycji religijnej. Symptomy tego pojawiły się już wcześniej, np. latem 1915, wobec niemożności podołania problemom czasu wojny (m.in. związanym z liczną grupą uchodźców), w gminie warszawskiej a. musieli zaprosić do współpracy syjonistów. W okresie międzywojennym a. byli przedmiotem ostrej krytyki wszystkich partii żydowskich występujących pod hasłami narodowymi, przypisujących im zdradę interesów żydowskich. A. reprezentowały wówczas przede wszystkim organizacje młodzieżowe lub te, które się z nich wywodziły: Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie”; Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”; Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej; Drużyny Harcerskie im. Berka Joselewicza oraz – częściowo – Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. A. odgrywali też w kilku ośrodkach (np. we Lwowie) znaczną rolę w życiu gmin żydowskich, tworząc wiele mniej lub bardziej efemerycznych ugrupowań wyborczych, występujących jako bezpartyjne bądź reprezentujące organizacje gospodarcze. Tradycje ruchu a. próbowano też podtrzymywać w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny świat.; m.in. w getcie warszawskim wydawano „Żagiew” – pismo Związku Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego (trzy zachowane numery pochodzą z 1. poł. 1942). (Por. m.in.: Aszkenaze Stefan Tobiasz; Byk Eleazar; Byk Emil; Chajes Wiktor; Dickstein Samuel; Eisenbaum Antoni; Feldman Wilhelm; Goldman Bernard; Gross Adolf; Gumplowicz Ignacy Izrael; Gumplowicz Ludwik; Kraushar Aleksander; Loewenstein Natan; „Nowa Gazeta”; puryc; Sare Józef; Zmigryder-Konopka Zdzisław)

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]