parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

fołkiści

fołkiści

zw. też ludowcami, albo Żydowskim Stronnictwem Ludowym1. żydowski ruch polityczny, który rozwinął się w strefie osiadłości (od 1906) i w Królestwie Polskim, a po I wojnie świat. kontynuowany był w Polsce i w krajach bałtyckich. Zainicjowany został po rozpadzie Związku na Rzecz Równouprawnienia Żydów w Rosji (1905-1906), który podnosił zbieżne z późniejszymi f. postulaty. Założenia ideowe tego ugrupowania opierały się na programie „autonomizmu”, wypracowanym i rozwiniętym przez Sz. Dubnowa, należącego do współtwórców ruchu. F. uważali, że w krajach diaspory Żydzi są autochtonami, stanowiącymi odrębną narodowość. W nich też powinni szukać dróg zaspokojenia swoich aspiracji. Podstawą żydowskiej autonomii narodowej miały być gminy świeckie, kierowane i wybierana w sposób demokratyczny. Miały one podlegać Radzie Narodowej, reprezentującej społeczność żydowską wobec władz państwowych. Miała ona nakładać na Żydów podatki, obracane na cele wspólnoty. Szkolnictwo i życie kult. miano rozwijać, w zależności od potrzeb miejscowej ludności, w językach jidysz, hebrajskim bądź w języku kraju osiedlenia. Dopiero po rewolucji lutowej (1917) f. zaczęli w Rosji działać jako jawna partia. Po I wojnie światowej największe nadzieje na zrealizowanie jej postulatów żywiono w stosunku do powstającego państwa ukraińskiego. Jednak f. byli ostro zwalczani przez inne żydowskie siły polityczne i w wyborach do Rady Narodowej ponieśli porażkę. Pod władzą sowiecką kontynuacja działalności tego ugrupowania nie była możliwa. W okresie międzywojennym – poza Polską – f. działali w krajach bałtyckich. Szczególnie silni byli na Litwie. Ciosem ograniczającym ich wpływy był kres marzeń o uzyskaniu autonomii w tych krajach (ok. połowy l. 20. XX w.). Wzrost nastrojów antysemickich (por. antysemityzm) spowodował rozbicie partii f., z których wielu przeszło do innych obozów politycznych (głównie syjonistycznych). 2. w Polsce właśc. Jidisze Fołks-Partaj in Pojln (jid., Żydowska Partia Ludowa w Polsce), nosząca też nazwy: Jidisze Demokratisz-Fołkistisze Partaj in Pojln (jid., Żydowska Partia Demokratyczno-Ludowa w Polsce); Fołks-Partaj (jid., Partia Ludowa) – ugrupowanie, które – w przeciwieństwie do f. rosyjskich – silnie akcentowało znaczenie j. jid., jako języka narodowego Żydów polskich. Na arenie politycznej w Polsce po raz pierwszy f. wystąpili w 1916, w czasie wyborów do Rady Miejskiej w Warszawie, jako przeciwnicy wspólnego frontu ugrupowań polskich i żydowskich. W 1917 zwołali konferencję, na której proklamowali powstanie partii. Najsilniejszymi jej ośrodkami były Warszawa, Łódź, Lublin i Kresy, zwłaszcza województwo wileńskie. Program f. zakładał rozwiązanie „kwestii żydowskiej” w krajach diaspory, z czego wynikało zdecydowanie antysyjonistyczne stanowisko (syjonizm). Podobnie niechętnie byli nastawieni wobec partii socjalistycznych, choć współpracowali z nimi w dziedzinie szkolnictwa w CISZO i organizacji Szuł-Kułt. Dużą rolę wśród f. odgrywali intelektualiści: N. Pryłucki, S. Hirszhorn, H. Zeitlin, H.D. Nomberg, C. Szabad. W wyborach do sejmu w 1919 f. zdobyli dwa mandaty, ale w 1922 – żadnego, z powodu zwalczania Bloku Mniejszości Narodowych. W 1926 doszło wśród nich do rozłamu, osłabiającego ugrupowanie. Secesjoniści – pod przewodem Szabada – założyli Jidisze Demokratisz-Fołkistisze Partaj in Pojln (jid., Żydowskie Stronnictwo Demokratyczno-Ludowe w Polsce) z siedzibą w Wilnie. Zwalczanie I. Grünbauma, promującego Blok Mniejszości Narodowych w wyborach do sejmu w 1928 i zbliżenie do kół rządowych, doprowadziło do konsolidacji f. w 1929. W 1931 wspólny zjazd f. i Stronnictwa Demokratyczno-Ludowego ostatecznie proklamował odrodzenie żydowskiego ruchu ludowego w Polsce. Pozostawał on jednak w cieniu Agudy, Bundu i syjonistów. Po II wojnie światowej, we wrześniu 1945, partia f. podjęła próbę kontynuowania działalności, jako Żydowskie Stronnictwo Demokratyczne, nie uzyskała jednak legalizacji. (Zob. też „Fołk, Dos”)

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]