parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Talmud

Talmud

(hebr., Nauka, Nauczanie, Studiowanie; jid. Talmud, Gmore, Szas, Tojre-szebalpe) – termin najczęściej używany na określenie podstawowego zapisu tradycji ustnej judaizmu, to jest tzw. Tory Ustnej (hebr. Tora sze-be-al pe; por. Tora); składają się nań MisznaGemara, traktowane jako jedna całość. Zawiera on przekaz rozważań i dyskusji, prowadzonych w ciągu ok. 800 lat przez uczonych w środowiskach babilońskich i palestyńskich, tradycji poszczególnych szkół (por. akademie talmudyczne), tekstów tan(n)aitów i glos redaktorów. W efekcie tego powstały dwie jego kompilacje – Talmud Babiloński(TB)i Talmud Jerozolimski(TJ). Były one wyrazem dążenia do rozwinięcia i skomentowania Tory Pisanej [Spisanej] (hebr. Tora sze-bi-chtaw), a zarazem przekonania o istnieniu nieprzerwanej tradycji od Mojżesza (Pirke(j) Awot [1,1 i n.]; por. też halacha synajska), znajdującej wyraz w halasze (halacha) i hag(g)adzie (por. też midrasz), która ostatecznie zaczęła krystalizować się w okresie Drugiej Świątyni. Jej przekaz był przedmiotem szczególnej uwagi, zgodnie z zaleceniem: „Bądź ostrożny w nauczaniu, albowiem błąd w nauczaniu oznacza występek” (Pirke Awot 4,13). Początek tego procesu historycznie wiąże się z okresem niewoli babilońskiej oraz z powstaniem instytucji synagogibe(j)t (ha-)midraszu, a następnie z nauczaniem Tory w czasach EzdraszaWielkiego Zgromadzenia. Kolejnymi ogniwami tradycji byli: soferim; Zugot; tanaici; amoraicisaboraici. Praca ich wszystkich składała się na proces, którego obrazem jest właśnie T., z czego wynika, że w wielu wypadkach nie zawiera on definitywnych rozstrzygnięć, a odnotowuje różne zdania i poglądy (niejednokrotnie przeciwstawne), które pojawiały się w ramach dyskusji nad tradycją. Równocześnie jest on zapisem nurtu tradycji, uznanego za główny. Część tradycji, która nie weszła do niego – znalazła miejsce w Tosefcie, stanowiącej rodzaj suplementu do Miszny (z wyjątkiem traktatów Pirke Awot, Tamid, Mid(d)ot, Kin(n)im oraz Kelim, do którego Tosefta została podzielona na trzy części, zw. Bawa Kam(m)a, Bawa Mecija, Bawa Batra). Dalszym etapem tego procesu był rozwój literatury rabinicznej. Szczególne miejsce znajdują w niej tosafotzbiory nowel talmudycznych, powstałe pod kierunkiem tosafistów i uporządkowane według traktatów T., drukowane we wszystkich jego wydaniach (wewnętrzna kolumna przeznaczana jest dla komentarzy Rasziego; środkowa – dla samego tekstu T., a zewnętrzna – dla tosafot). Do wydań T. włączano też komentarze autorów cieszących się szczególnym autorytetem (np. klasyczna edycja TB, zw. Wilner SZAS, 1880-1886; następnie kilkakrotnie przedrukowywana, opublikowana przez wydawnictwo Rommów, została opatrzona 120 komentarzami różnych autorów). Wszystkie teksty wchodzące w skład danego wydania T. były wyodrębniane w osobnych blokach na jego poszczególnych stronach, z tym, że od jego weneckiej edycji z 1548, we wszystkich późniejszych wydaniach zachowana była jednolita paginacja samego tekstu T. (por. Daf Jomi). Wewnętrzna struktura T. wynika z podziału Miszny na sześć porządków (hebr. s(e)darim) i 63 traktaty (hebr. mas(s)echtot; jid. mesechtes): 1. Zeraim (B(e)rachot, Pea, Demaj, Kilajim, Szwiit, T(e)rumot, Maaserot, Maaser Szeni, chal(l)a, Orla, Bikurim); 2. Moed (Szabat, E(j)ruwin, Pesachim, Szkalim, Joma, Suka, Be(j)ca, Rosz ha-Szana, Taanit, Megil(l)a, Moed katan, Chagiga); 3. Naszim (Jewamot, Ketubot, Nedarim, Nazir, Git(t)in, Sota, Kid(d)uszin); 4. Nezikin (Bawa Kama, Bawa Mecija, Bawa Batra, Sanhedrin, Makot, Szwuot, Eduj(j)ot, Awoda Zara, Pirke Awot, Horajot); 5. Kodaszim (Z(e)wachim, Menachot, Chul(l)in, B(e)chorot, Arachin, t(e)mura, K(e)ritot, Meila, Tamid, Midot, Kinim); 6. Tohorot (Kelim, Ahalot [Ahilot], Negaim, Para, Tohorot, Mikwaot, nid(d)a, Machszirin, Zawim, Tewul Jom, Jadajim, Ukcin). Pierwotnie traktatów było mniej, jednak liczba ich wzrosła, kiedy niektóre z nich zostały podzielone na kilka mniejszych. Powstanie T. wyznaczyło jedną z najważniejszych cezur w dziejach judaizmu, otwierając w nich tzw. epokę posttalmudyczną. Na studiowaniu tego dzieła, rozwijaniu zawartych w nim myśli i przepisów religijnych oraz interpretowaniu ich, przez wieki skupiała się uwaga uczonych, często zwanych talmudystami, i rabinów, którzy stworzyli bogatą literaturę rabiniczną (nowele talmudyczne; responsy); oraz – wraz z Torą – stanowiło punkt wyjścia dla kodyfikacji Prawa. T. i jego studiowanie były także jednym z podstawowych czynników umożliwiających przetrwanie judaizmu i zachowanie tożsamości Żydów w warunkach życia w diasporze. Na nim też często skupiała się nienawiść o charakterze religijnym, zazwyczaj nazywana antyjudaizmem. W obiegowej opinii chrześcijan, w wiekach średnich, a także w czasach późniejszych, to T. był główną przeszkodą w „nawracaniu” Żydów, źródłem ich „separatyzmu” oraz domniemanej nienawiści i wrogości do gojów, jak też i Kościoła (por. np. Trzeciak Stanisław). W związku z takimi poglądami, władze duchowne odnosiły się wrogo do tego dzieła i rozpętały walkę z nim, która – ze zmiennym nasileniem – trwała od XIII do XVII w. Z tego zapewne względu manuskrypty T. sprzed XVI w. są bardzo rzadkie. Po wynalezieniu druku i zastosowaniu go także do rozpowszechniania T. dążono do cenzurowania jego edycji (w Polsce opinie na ten temat wydawali profesorowie UJ); utrudniano jego publikacje i rozpowszechnianie; czasem konfiskowano nakłady i palono je. Z tego względu, w pewnych okresie Żydzi – by nie wzbudzać podejrzeń i niechęci postronnych – nie używali słowa Talmud, stosując inne określenia zamiast jego nazwy własnej, np. „Gemara” (jid. Gmore). Ponieważ Miszna stanowi fundament T., upowszechniło się też użycie skrótu „SZAS”, początkowo odnoszące się tylko do Miszny, a następnie do T. w ogólności. Na ziemiach polskich odrębność religijna wyznawców judaizmu była chroniona przywilejami władców (por. Statut Kaliski). Mimo to, podejmowano liczne ataki na T. i to w czasach, gdy dążenia takie na zachodzie Europy już ustawały, czego przykładem jest traktat G. Pikulskiego Złość żydowska (1758), pod którego wpływem w 1761 sejmik szlachecki w Sądowej Wiszni nakazał m.in. spalenie T. Za ostatnie w Europie autodafetego dzieła uchodzi spalenie ok. 1 tys. jego egzemplarzy w 1757 w Kamieńcu Podolskim, po dyspucie frankistów z Żydami (dysputa kamieniecka), zorganizowanej przez biskupa M. Dembowskiego. (Zob. też pos(e)kim)

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]