parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

alij(j)a

alij(j)a

(l.mn. alijot; hebr., wstępowanie, wznoszenie się, wchodzenie; jid. alije, l.mn. alijes) – 1. alija la-Tora (hebr., wstępowanie ku Torze) – wezwanie na bimę w synagodze do publicznego odczytania fragmentu Tory (paraszaTory czytanie), uznawane za zaszczyt i wyróżnienie; żeby wejść na bimę najczęściej trzeba wspiąć się po kilku stopniach – stąd nazwa. Początkowo cały fragment Pięcioksięgu odczytywał kapłan, później czytanie mniejszych urywków rozdzielono pomiędzy członków kongregacji. Z biegiem czasu, kiedy nie każdy potrafił już prawidłowo odczytać tekst hebrajski, czytanie powierzono osobie profesjonalnie do tego przygotowanej (baal kri’a), a wezwany do a. odmawiał jedynie błogosławieństwo przed i po czytaniu. Zwyczaj ten utrzymuje się również obecnie. Pierwszeństwo do a. przysługuje osobie należącej do rodu kapłanów, potem lewitów, a dopiero później pozostałym członkom gminy (tj. ludowi Izraela), tzn. przede wszystkim ojcu nowo narodzonego dziecka, synowi obchodzącemu rocznicę śmierci rodziców, chłopcu w pierwszy szabat przypadający po jego trzynastych urodzinach (bar micwa), narzeczonemu w ostatni szabat, jaki poprzedza dzień ślubu, panu młodemu w pierwszy szabat po ślubie. Jeśli uprzywilejowanych kandydatów do a. było więcej niż dopuszczał obyczaj, wówczas wyłaniano ich drogą losowania. W synagogach reformowanych (por. judaizm reformowany) podział ten nie obowiązywał; współcześnie do czytania wzywane są również kobiety. Różna jest liczba a., w zależności od okazji; w szabat po południu (mincha), w poniedziałki i czwartki, posty, święta Purim i Chanuka do czytania wzywane są trzy osoby; w Rosz Chodesz oraz środkowe dni świąt Pesach i Sukot (półświęta) – cztery; w Rosz ha-Szana, Pesach, Szawuot i Sukot – pięć; w Jom Kipur – sześć; w szabat rano (szacharit) – siedem (dodatkowo można było wezwać jeszcze cztery; w dawnej Rzeczpospolitej mogli to być tylko seniorzy ziemscy, albo burmistrzowie kahalni). Do wyjątków należała sytuacja, w której rodzina dająca pannie młodej bardzo wysoki posag (800 złp) mogła żądać wywołania do a. aż 24 osób. Z prawa tego korzystali także kahalnicy, sędziowie (daj(j)an) i urzędnicy gminni, dający swym córkom nawet niższy posag (500 złp). Zgodnie z obowiązującym prawem, do a. mogły być wzywane tylko osoby, które płaciły podatki (kahalne i państw.) oraz posiadały chazakę gminną (inni mogli być „wywoływani” do czytania Tory w be(j)t ha-midraszach). Część alijot, tj. praw do czytania Tory, sprzedawano z góry na cały rok. (Zob. też: baal korechatan Be-reszitgabaj); 2. alija le-regel (hebr., piesze wstępowanie) – pielgrzymka do Jerozolimy, podejmowana z okazji świąt Pesach, Szawuot i Sukot (święta pielgrzymie). Zgodnie z nakazem biblijnym, obowiązkiem każdego mężczyzny było odbycie trzy razy w roku pieszej podróży do Jerozolimy. W takich alijach uczestniczyły setki tysięcy osób, a mieszkańcom miasta nie wolno było pobierać od nich opłat za nocleg. Po zburzeniu Świątyni (70 n.e.), „wznoszenie się” do Jerozolimy w sensie dosłownym i duchowym, stało się dobrowolnym aktem pobożności; 3. alija la-Arec (hebr., wstępowanie do Ziemi, tj. do Erec Israel) – imigracja Żydów do Palestyny; 4. mianem aliji (alijot) określano poszczególne fazy napływu osadników żydowskich do Palestyny, związane z jakimś okresem lub krajem (np. polskie alije), stanowiące część realizacji syjonistycznego planu odbudowy siedziby narodowej Żydów; wśród nich wyróżnia się m.in.: a) pierwszą aliję (1882–1903; ok. 25 tys. osób), która objęła niewielkie grupy inspirowane przede wszystkim przez ruchy Chibat Syjon i Bilu, związaną z prześladowaniami Żydów w Europie Wschodniej. Nasilenie jej przypadło na 1882–1884 i 1890–1903; b) drugą aliję (1904–1914; ok. 40 tys. osób), która objęła głównie ubogich osadników z Europy Wschodniej; c) trzecią aliję (1919–1923; ok. 35 tys. osób), której siłą napędową byli młodzi pionierzy z organizacji He-ChalucHa-Szomer i Ha-Szomer ha-Cair; d) czwartą aliję, zw. też aliją Grabskiego (1924–1928; ok. 67 tys. osób), której przeszło połowę stanowili osadnicy z Polski (głównie z klasy śred.), przybywający do Palestyny w związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczą i reformami Władysława Grabskiego; e) piątą aliję (1929–1939; ok. 250 tys. osób), którą wywołały prześladowania Żydów w Niemczech oraz m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej i narastanie antysemityzmu w Europie (również w Polsce); f) szóstą siódmą aliję (1940–1948; ok. 100 tys. osób), która objęła Żydów ocalałych z Holokaustu (por. bricha). W okresie mandatu brytyjskiego w Palestynie (1918–1948), a. podlegały ograniczeniom, w związku z czym rozwijała się nielegalna imigracja zwana alija be(j)t lub hapala (hebr., zrzucanie). Po uzyskaniu przez Izrael niepodległości, ustanowienie tzw. prawa powrotu dało każdemu Żydowi prawo do przybycia do państwa żydowskiego i natychmiastowego otrzymania obywatelstwa, a w praktyce – do pomocy w adaptacji do nowych warunków. Umożliwiło to zaabsorbowanie do końca l. 60. XX w. ponad 1 mln 250 tys. imigrantów.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]