parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Wyjścia Księga

Wyjścia Księga

(hebr. We-el(l)e szmot = Oto imiona lub Szmot = Imiona; grec. i łac. Exodus = Wyjście [z Egiptu]) – druga księga Pięcioksięgu, licząca 40 rozdziałów. Jej nazwa pochodzi od pierwszych słów księgi We-el(l)e szmot bne(j) Israel (hebr., Oto imiona synów Izraela). Łączy ona pierwszą księgę biblijną z następnymi, stanowiąc niejako pośrednie ogniwo. Kontynuuje opowieść Księgi Rodzaju o patriarchach izraelskich; gościnie faraona, okazanej ojcu i braciom Józefa w Egipcie; opowiada o dziejach związku plemion izraelskich, który się tam ukształtował (por. Dwanaście Plemion Izraelskich); ucisku Egipcjan, zaniepokojonych rosnącą liczebnością Izraelitów; i o opuszczeniu Egiptu przez lud Izraela, w którym przebywali przez 430 lat. Punktem wyjścia dla dalszych, opisywanych w Pięcioksięgu dziejów narodu wybranego jest opowieść o narodzinach Mojżesza, który – w następstwie doznanego widzenia i otrzymania od JHWH szczególnego posłannictwa – owe plemiona skupił wokół siebie, pomimo wielu trudności (por. plagi egipskie), i wyprowadził z Egiptu, a potem ustanowił i zawarł Przymierze z Bogiem (najdonioślejsze zdarzenie w dziejach ludu Izraela). Otrzymał też wówczas Dziesięcioro Przykazań (Wj 20,1-17), tzw. Kodeks Przymierza (Wj 20,22 – 23,19), obejmujący prawo rodzinne, karne, rzeczowe, moralne, przepisy dotyczące świąt, roku szabatowego, oraz szereg przepisów związanych ze sprawowaniem kultu na pustyni (dotyczące Przybytku i jego sprzętów, ołtarza całopalenia, ołtarza kadzenia, szat kapłańskich [por. kohen], ofiar, szabatu). W.K. wyraźnie dzieli się na kilka części, opisujących: 1. uwolnienie Izraelitów z niewoli egip. (1,1-15,21); 2. ich podróż do góry Synaj (15,22-18,27); 3. zawarcie Przymierza z Bogiem i czynności związane ze sprawowaniem kultu (19,1-24,18); 4. odstępstwa Izraela i odnowienie Przymierza (25,1-40,38). Dzieło to stanowi kompilację kilku źródeł (tradycji), pochodzących z różnych ośrodków sprawowania kultu w staroż. Izraelu. Co do datacji księgi, istnieją rozmaite opinie; zdaniem jednych, pochodzi ona z ok. 1280 p.n.e., według innych – z tego lub nieco późniejszego okresu pochodzą jedynie najdawniejsze fragmenty księgi (Kodeks Przymierza, Dekalog i część przepisów dotyczących sprawowania kultu), później zaś powstawały kolejne redakcje tradycji ustnej (prawdopodobnie w początkach istnienia Królestwa Północnego, tj. w końcu X w. p.n.e.; pod koniec istnienia Królestwa Południowego, tj. na pocz. VI w. p.n.e.; i w czasach niewoli babilońskiej). Zgodnie z tradycją żydowską, autorstwo W.K., tak jak i innych ksiąg Pięcioksięgu, przypisywane jest Mojżeszowi. Księga – prócz warstwy historycznej, zaświadczonej przez liczne odkrycia archeologiczne – ma wymiar symboliczny; wybawienie z niewoli egipskiej stanowi typ ery mesjańskiej, w której nastąpi nowe, wspanialsze i pełniejsze zbliżenie ludzi do Boga, pełne cudownych wydarzeń; przy tym owa wolność przypadnie w udziale nie tylko narodowi wybranemu, ale całej ludzkości. W.K. zawiera koncepcję Boga, będącego pierwszą i bezpośrednią przyczyną wszech rzeczy, bezpośrednio ingerującego w dzieje ludzkości, a nie transcendentnego Stworzyciela, pozwalającego, by dzieje świata toczyły się własnymi drogami. Zawiera też dwie, niezwykle ważne dla Żydów prawdy religijnej: że jedynym bogiem jest JHWH oraz że Bóg zawarł Przymierze z ludem izraelskim, wybierając go na swoją szczególną własność, co zobowiązywało Izraelitów do ścisłego zachowywania przykazań Bożych. W późniejszych księgach biblijnych często odwoływano się do słów i idei zawartych w W.K., przy tym często pojawiają się sformułowania w rodzaju: „abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia” (Pwt 16,3). O wyjściu z Egiptu przypominają Żydom także słowa codziennie odmawianej modlitwy – Szma Israel, błogosławieństwo ( Kid(d)usz), odmawiane w każdy szabat, oraz Hag(g)ada szel Pesach, recytowana podczas sederu pesachowego. (Zob. też: Diskin Jehoszua Lejb; Guterman Jaakow Arie z Radzymina; Jubileuszy Księga ; Midrasz Raba; Pesach; Szmot Raba; Rabinowicz Icchak Jaakow z Białej)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]