parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

apokryfy i pseudoepigrafy

apokryfy i pseudoepigrafy

(grec. apókryphos = ukryty, tajemny; pseudoepigraphos = domniemany, fałszywie podpisany; hebr. sfarim chiconim = księgi „zewnętrzne”, tj. heretyckie; ktuwim ach(a)ronim = pisma późniejsze) – zbiór pism pochodzących z II w. p.n.e. – I/II w. n.e., które nie weszły do kanonu Biblii Hebrajskiej ( BH), mimo że często miały charakter zbliżony do ksiąg biblijnych, zarówno pod względem formy literackiej, tematyki, jak i osoby domniemanego autora, a nawet niekiedy były od nich starsze. Najogólniej można je podzielić na pisma historyczne i pseudohistoryczne, opowiadania o charakterze dydaktycznym (zawierające przestrogi i pouczenia), literaturę mądrościową, pisma poetyckie, proroctwa i apokalipsy. Niektóre apokryfy zostały włączone do greckiego tłumaczenia Biblii ( Septuaginta), a następnie przetłumaczone na język łaciński ( Wulgata), i weszły do chrześcijańskiego kanonu ksiąg biblijnych. Należą do nich księgi: 1 i 2 Machabejska (w niektórych tłumaczeniach 3 i 4 Machabejska), Mądrości Syracha, Mądrości Salomona, Tobiasza, Judyty, Modlitwa Manassesa, dodatki do Księgi Estery, oraz dodatki do Księgi Daniela (tj. Pieśń trzech młodzieńców, Opowiadanie o Zuzannie, Bel i smok [Oszukańczy kult Bela]), a także Księga Barucha (której rozdział VI określany jest jako List Jeremiasza). Mianem pseudoepigrafów określa się pisma apokryficzne, których autorzy ukrywali się pod różnymi postaciami biblijnymi lub innymi ( List Arysteasza); nie zostały one włączone do BH, Septuaginty, ani też do Wulgaty. Do najbardziej znanych pseudoepigrafów należą: Psalmy Salomona, Testamenty dwunastu patriarchów, Księga Jubileuszy, Apokalipsa Barucha, Księga Henocha, Testament Mojżesza, Męczeństwo Izajasza, 3 i 4 Księga Ezdrasza i Księga Sybilli. A. i p. były pisane w różnych językach (hebr., aram., grec.), miejscach i środowiskach ( Erec Israel, Egipt). Wiele z nich zachowało się jedynie w tłumaczeniach (etiop., ormiańskim, syr., a nawet starosłowiańskim). Zdarza się, że odkrycia archeologiczne lub inne pozwalają poznać oryginały bądź kopie, uważane za dawno zaginione (por.: Qumran; geniza). Z punktu widzenia religii judaistycznej, a. i p. stanowią zbiór „pism zewnętrznych”, tzn. nie włączonych do kanonu ksiąg świętych. Mężowie uczeni w Prawie odnosili się do nich z niechęcią (w Talmudzie cytowana jest jedynie Mądrość Syracha); Rabi Akiwa orzekł nawet ( Sanhedrin 10,1), że ten kto czyta owe pisma, nie będzie miał udziału w życiu przyszłym. Jednak wiele motywów, które pojawiają się w literaturze apokryficznej, powraca w Talmudzie i midraszach, np. midrasz Pirke(j) de-Rabi Eliezer zawiera sporo materiału zaczerpniętego właśnie z tego źródła, zaś starożytna literatura mistyczna he(j)chalot rozwija pojawiające się tam apokaliptyczne motywy (szczególnie ważną rolę zajmuje w niej Księga Henocha). Wielu uczonych doszukiwało się jednak w tych księgach ukrytych znaczeń i treści (pojawiały się nawet opinie, że owe „księgi zewnętrzne” zawierają sekretne teksty, zw. sifre(j) minim). Przez lata sądzono, że pisma apokryficzne zachowały się wyłącznie w piśmiennictwie kościołów chrześcijańskich, jednak od czasu odnalezienia Mądrości Syracha i Testamentu Lewiego w genizie kairskiej synagogi, stało się jasne że większość z nich była przechowywana przez wiele wieków także w różnych środowiskach żydowskich (przede wszystkim w diasporze). Niektóre cieszyły się znaczną popularnością jeszcze w średniowieczu, np. Zwój Antiocha ( Hasmoneuszy; hebr. Megil(l)at Antiochus), czytywany w święto Chanuki, pochodzący z 1 Księgi Machabejskiej. „Księgi zewnętrzne” stanowią jednak przede wszystkim podstawę do studiów nad judaizmem w okresie Drugiej Świątyni, a zarazem – do zrozumienia źródeł judaizmu rabinicznego i początków chrześcijaństwa.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]