parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

asymilacja

asymilacja

(łac. assimilatio, od similis = podobny) – proces przyswajania kultury i języka (przystosowywania się) przez zbiorowości lub jednostki, będący efektem zderzenia bądź koegzystencji dwóch narodów i kultur (mniejszości z większością). W literaturze socjologicznej i etnograficznej nie doczekało się ono jednolitej, całościowej definicji, w związku z czym pojmowane bywa jako cała gama różnorodnych zachowań i postaw, od przyjmowania pewnych elementów kultury przy zachowaniu własnej tożsamości, aż po całkowite utożsamienie się z kulturą otoczenia i odrzucenie wszystkich własnych wartości i wzorów. Proces a. pierwiastków kultury większości otaczającej społeczność żydowską w zasadzie dokonywał się przez cały czas trwania diaspory, skutecznie zahamowany został dopiero przez zamknięcie wyznawców judaizmu w średniowiecznym getcie. Przełamywanie tej bariery, dokonujące się od XVIII w. pod hasłami emancypacji i modernizacji życia żydowskiego zaowocowało silnym impulsem do a., której na Zachodzie uległa znaczna część społeczności żydowskiej. Silniejszy opór stawiły jej zwarte i liczne społeczności ortodoksyjnych w środk. i wsch. Europie, dla których a. wiązała się z odstępstwem od tradycji i – w mniejszym lub większym stopniu – religii. Na ziemiach polskich sytuację dodatkowo komplikował fakt utraty niepodległości i wpływ polityki państw zaborczych. W Krakowie, który po kongresie wiedeńskim był formalnie niezależną Rzeczpospolitą, najszybciej ujawnił się kierunek a. do kultury polskiej. W zaborze pruskim wyemancypowana i zamożniejsza część społeczności żydowskiej ulegała wpływom kultury niemieckiej, do czego przyczyniała się polityka władz zaborczych. Podczas powstania w 1848 w Wielkopolsce ( Wiosna Ludów) konflikty na tym tle popchnęły Żydów ku zacieśnieniu związków z orientacja proniemiecką. W Galicji początkowo wzorce a. także wiązały się z kulturą niemiecką. Jednak wydarzenia Wiosny Ludów przyczyniły się do stopniowego odwrócenia tego trendu. Jeszcze w l. 60. XIX w. ukazywały się tam niemieckojęzyczne czasopisma żydowskie („Lemberger Jüdische Zeitung”, „Der Israelit”) oraz powstało stowarzyszenie Szomer Israel, związane z a. w duchu liberalno-niemieckim. Jednak już w 1870-1881 prezesem gminy żydowskiej w Krakowie był Sz. Samelsohn, zwolennik a. propolskiej; w wyborach parlamentarnych w 1879 zwyciężyła polska orientacja a., a Sz. Schreiber wszedł do parlamentarnego Koła Polskiego, zaś w 1882 powstało polonofilskie stowarzyszenie Agudas Achim – Przymierze Braci. W Galicji pod koniec XIX w. propolski kierunek a. obejmował ok. 10 tys. osób. W Królestwie Polskim środowiska emancypujące się początkowo czerpały wzorce kulturowe z oddziaływującego na nie centrum berlińskiego. Jednak z czasem zaczęła postępować polonizacja tej grupy. Za zamknięcie tego procesu uznaje się rok 1859, kiedy to w warszawskiej synagodze postępowej (przy ul. Daniłowiczowskiej), którą wcześniej nazywano „niemiecką”, M. Jastrow zaczął wygłaszać kazania w języku polskim. W późniejszym okresie grupa ta m.in. przeciwstawiała się zakusom rusyfikacyjnym władz zaborczych i równocześnie niechętnie odnosiła się do związanych z kulturą rosyjskich litwaków. Na ziemiach wcielonych do Cesarstwa Rosyjskiego procesy a. uwarunkowane były m.in. znacznie ostrzejszym antyżydowskim i rusyfikacyjnym kursem władz zaborczych, oraz siłą związków z rynkiem rosyjskim. Krach idei a. (pierwsze sygnały pojawiły się już w l. 80. XIX w.) przyniosły ze sobą: narodziny nowoczesnego antysemityzmu, powstanie żydowskich ruchów politycznych i proces odrodzenia narodowego wśród Żydów. (Por.: asymilatorzy; Czytelnia Polska Starozakonnej Młodzieży Handlowej; Drużyny Harcerskie im. Berka Joselewicza; „Izraelita”; „Jedność”. Organ Żydów Polskich; „Jutrzenka – Tygodnik dla Izraelitów Polskich”; „Nasza Jutrzenka”; neoasymilatorzy; Stronnictwo Niezawisłych Żydów; Szkoła Rabinów w Warszawie; Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie”; Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej; Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”; Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]