parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

powstanie w getcie warszawskim

powstanie w getcie warszawskim

walka zbrojna organizacji bojowych getta warszawskiego, Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) oraz grup jego mieszkańców z Niemcami, toczona od 19 IV 1943; największa akcja zbrojna na okupowanych ziemiach polskich od czasu kampanii wrześniowej (1939); największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej; pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. Idea stawienia oporu z bronią w ręku ludobójczym działaniom okupanta, wymierzonym przeciwko wszystkim bez wyjątku Żydom, zrodziła się po agresji Niemiec na Związek Radziecki w środowisku konspiracyjnym getta wileńskiego (Farejnikte Partizaner Organizacje; A. Kowner), z którym ugrupowania podziemne w stołecznym getcie utrzymywały stały kontakt. Powstanie i rozwój żydowskich organizacji zbrojnego ruchu oporu datuje się na okres po Wielkiej Akcji, choć próby takie podejmowane były już wcześniej. Pojedyncze akcje z bronią w ręku, czy wcześniejsze wzniecanie powszechnego żydowskiego powstania, uznano za nierealne i niecelowe. Walki zbrojnej nie można było prowadzić m.in. ze względu na: strukturę demograficzną getta (przewaga starców, kobiet, dzieci, ludzi chorych, głodnych i słabych, oraz zagęszczenie przekraczające 146 tys. osób na km2); warunki życia w getcie; charakter polityki okupanta; brak nadziei na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz murów; powszechność iluzji, co do przyszłego losu ludności żydowskiej; istnienie licznych i wpływowych grup (podziemne partie polityczne, Judenrat), zainteresowanych tym, aby nie dochodziło do aktów zbrojnego oporu, chociażby ze względu na stosowanie przez okupanta odpowiedzialności zbiorowej; brak broni; przede wszystkim jednak ze względu na brak szansy na jakikolwiek wymierny sukces, chociażby w postaci demonstracji. Pierwsze obiektywne przesłanki podjęcia walki pojawiły się dopiero jesienią 1942, po wywiezieniu do Treblinki większości mieszkańców getta. Wśród pozostałych, w liczbie ok. 70 tys., przeważali ludzie młodzi, zdeterminowani brakiem złudzeń co do losu, jaki ich czeka. Jesienią 1942 konspiracja getta, przede wszystkim jednak syjon. ruchy młodzieżowe (Ha-Szomer ha-Cair, Dror, Akiba i inne) rozpoczęły długotrwałe przygotowania organizacyjne o charakterze militarnym i politycznym. Powstały ŻOB, ŻZW, Żydowski Komitet Narodowy (ŻKN)Żydowska Komisja Koordynacyjna (ŻKK); nawiązano kontakt z AK (A. Wilner), zapewniając sobie pomoc w wyszkoleniu i uzbrojeniu. Towarzyszyła temu mobilizacja znacznej części pozostałych w getcie Żydów, m.in. budujących bunkry, którzy traktowali to jako formę biernego oporu, ale i – we własnym zakresie – zaopatrujących się w broń. Próba deportowania z getta 8 tys. osób, podjęta przez Niemców 18 I 1943, spotkała się z pierwszym zbrojnym oporem (samoobrona styczniowa). Po styczniu 1943 getto podzielono na trzy sektory bojowe: getto centralne (dowodził nim Izrael Kanał), teren szopów (dowódca – I. Cukierman, a w czasie walk – Eliezer Geller) i tzw. teren szczotkarzy (dowódca – Marek Edelman). Od tego czasu, m.in. dzięki zwiększonej pomocy spoza murów, członkowie ŻOB szkolili się, produkowali, kupowali i zdobywali broń; organizacja ta nakładała podatki, dokonywała wywłaszczeń i zamachów, przeciwdziałała ewakuacji robotników z getta, podpalała magazyny, odbijała więźniów, by uzyskać dominującą pozycję w żydowskim podziemiu i w getcie oraz w kontaktach z polskim podziemiem. W reakcji na przygotowania Żydów do walki, 19 IV 1943 oddziały niemieckie w sile ok. 2 tys. ludzi, wspartych czołgami i artylerią, dowodzone przez gen. SS i policji Ferdynanda von Sammerna, a później Jürgena Stroppa, wkroczyły do getta, napotykając opór ok. 500 słabo uzbrojonych powstańców, zorganizowanych w 22 grupy, na czele których stanął M. Anielewicz. Na jednym z domów wywieszono flagę żydowską i biało-czerwony sztandar. Po paru dniach zorganizowanych starć liniowych obrona getta przyjęła postać oporu w izolowanych domach i bunkrach; taktyka niem. polegała na paleniu kolejnych ulic i domów, oraz likwidowaniu bunkrów. Schwytanych Żydów wywożono do ośrodka zagłady w Treblince oraz do obozów pracy w Trawnikach, Poniatowej, Majdanku. Podczas walk oddziały polskiej konspiracji kilkakrotnie podejmowały próby przyjścia z pomocą walczącym (tzw. akcje solidarnościowe). Część bojowców wycofała się z getta kanałami. Niektórzy wzięli później udział w powstaniu warszawskim. W getcie podczas jego likwidacji zginęło ok. 7 tys. Żydów. Straty niemieckie – według oficjalnych źródeł – wyniosły kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych, faktycznie były parokrotnie wyższe. Dokładnej daty zakończenia żydowskiego powstania – nazwę tę kontestowało polskie podziemie, porównując jednak walki w getcie np. do obrony Stalingradu – nie można ustalić, albowiem nie było ani aktu kapitulacji, ani zdarzenia, które można by uznać, choćby symbolicznie, za definitywną klęskę żydowskich bojowców. Na pewno nie była nim śmierć przywódcy powstania, M. Anielewicza, i kilkunastu innych żołnierzy żydowskich w dniu 8 V 1943 w bunkrze przy ul. Miłej 18. Niemcy proklamowali zakończenie walk w getcie 15 V 1943, czego symbolem miało być zburzenie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Niemniej, do pojedynczych starć, w których Niemcy używali m.in. samochodów pancernych, dynamitu i aparatury podsłuchowej przy likwidacji bunkrów, dochodziło jeszcze w czerwcu 1943. W istocie, o sukcesie powstania, za który można uznać fakt prowadzenia przez Żydów w ciągu kilku tygodni „wojny z III Rzeszą”, z wszystkimi konsekwencjami politycznymi, moralnymi i innymi, wynikającymi z tego faktu, zadecydowała w znacznym stopniu – inaczej niż w powstaniu warszawskim – postawa ludności cywilnej. 

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]