parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

rabinat

rabinat

(hebr. rabanut; jid. rabones) – urząd sprawowany przez rabina (w jego zakres wchodziło nauczanie, sądzenie, stwierdzanie koszerności; kaszer), oficjalnie uznany przez gminę (kahał; por. rabin pokątny); w węższym rozumieniu tego słowa – kolegium rabinów, względnie rabinów i daj(j)anów, oficjalnie uznanych przez gminę. Już w okresie gaonów i egzylarchów pojawiła się tendencja do mianowania uczonego przywódcą danej gminy oraz przewodniczącym miejscowego sądu, mimo kolegialności be(j)t dinu (por.: sanhedryn; głos większości). Na przełomie X i XI w. zaczął się upowszechniać zwyczaj wybierania duchowego przewodnika gminnego w drodze wyborów, dokonywanych przez lokalne społeczności. Przewodnicy ci nie tworzyli struktury hierarchicznej (podobnej do organizacji kościelnej). Jeśli już można mówić o poczuciu hierarchii wśród rabinów, to należy stwierdzić, że była ona pochodną uznania, jakim cieszyli się ze względu na uczoność oraz osobiste przymioty moralne, a do pewnego stopnia – także znaczenie gminy, w której sprawowali swój urząd. Nie pełnili też funkcji, upodabniających ich do stanu kapłańskiego. Przez wieki takie przejawy aktywności członków r., jak przewodniczenie modłom, błogosławienie wiernych, udzielanie ślubów i asystowanie w pogrzebach, nie było integralną częścią sprawowania tego urzędu, lecz zależało od lokalnych bądź indywidualnych tradycji, lub skłonności. Zmiany w tej sferze przyniósł dopiero wiek XIX, pod wpływem judaizmu reformowanego i nowożytnych scentralizowanych państw, wymuszających przejęcie przez r. niektórych funkcji, jakie pełnili urzędnicy stanu cywilnego. Natomiast nadzór nad zawieraniem małżeństw, a zwłaszcza nad procedurami rozwodowymi ( rozwód) zawsze było integralną częścią sprawowania r., a opłaty przy tym wnoszone – zalążkiem płacy członków r. (nauczanie Tory winno być – zgodnie z pouczeniem talmudycznym – bezinteresowne). Przyjmowanie zapłaty formalnie umożliwiło przyjęcie, że stanowi ona rekompensatę za stracony czas członków r. Najwcześniejsze wzmianki o pobieraniu przez nich „pensji” pochodzą z XIV w. W czasach nowożytnych przyjęło się zawieranie formalnego kontraktu między członkiem r. i społecznością gminy ( kehila). Ten szczególny związek między r. i lokalną wspólnotą wśród Żydów aszkenazyjskich znalazł dodatkowy wymiar w upowszechniającym się od XV w. określeniu manhig (hebr., przywódca, przewodnik). Przyjęcie praw (w tym okresie trwania kontraktu, jeśli zawierano go na czas ograniczony, określenie płacy, warunków zamieszkania itp.) i obowiązków (wyliczenie zobowiązań, dotyczących np. liczby kazań, które będą wygłaszane) przez członka r., oraz ich określenie, ustalano w dokumencie zw. ktaw rabanut. Był to list, zawierający formułę mianowania i przyjęcia stanowiska (czasem były to dwa odrębne dokumenty). Innym przejawem instytucjonalizacji r. stała się w różnych krajach praktyka mianowania tzw. naczelnych rabinów (w Polsce rabinów generalnych i rabinów ziemskich). Natomiast od XIV w. obowiązywała zasada mara de-atra (aram., dosł.: mistrz miejscowości), według której w danej gminie jeden rabin sprawował funkcje r., a inni uczeni byli podporządkowani jego urzędowi. Specyfiką funkcjonowania r. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów było połączenie tego urzędu ze stanowiskiem rosz jesziwy w danym ośrodku. Wraz ze wzrostem liczebnym skupisk żydowskich, funkcjonowanie r. uległo skomplikowaniu, gdyż jeden rabin nie był w stanie zaspokajać oczekiwań całej społeczności. Początkowo rozwiązaniem tego problemu było dodawanie mu pomocników ( darszan [podrabinek]). Jednak w końcu duże gminy musiały zacząć zatrudniać wielu rabinów, którzy tworzyli kolegialny r. (czasem jego członkowie wykonywali swe obowiązki w tzw. okręgach rabinackich, na które podzielona była gmina, bądź – jako rabini pozaokręgowi – zajmowali się wyodrębnioną grupą wyznawców judaizmu, np. zwolennikami judaizmu reformowanego). Przewodniczącym r. był naczelny rabin, sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego sądu rabinackiego; jednak jego ustanowienie nie było konieczne (np. w Warszawie ostatnim rabinem naczelnym był J. Gesundheit). W takim przypadku członkowie r. kolejno przez pewien określony czas pełnili funkcje aw bet din. Kolegialny r. formalnie posiadał autorytet równy renomie swych członków, choć w praktyce głos r. wielkich gmin (Warszawy, Wilna, Lwowa, Krakowa) miał znaczenie szczególne. Mimo iż w czasach porozbiorowych władze zaborcze starały się wywierać presję na wybór odpowiednich – z ich punktu widzenia – członków r., to jednak społeczności lokalne stawiały skuteczny opór tym zakusom, w ostateczności zmuszając niechcianego rabina do ustąpienia. Skrajnym przypadkiem owych nacisków było narzucanie przez rosyjskie władze gminom na ziemiach wcielonych do Cesarstwa tzw. rabinów „kazionnych” (tj. „państwowych” [urzędowych]; od ros. kazionnyj = skarbowy, służbowy, państwowy, urzędowy). Niektórzy z nich, zupełnie pozbawieni kwalifikacji, nie byli akceptowani przez lokalne społeczności, choć pobierali pensje. W zasadzie, funkcje r. ograniczały się wyłącznie do kwestii religijnych, jednak ich autorytet wśród Żydów ortodoksyjnych był tak duży, że czasem ich członkowie bywali zmuszani do zabierania głosu w żywotnych sprawach całej społeczności (np. apele r. o wsparcie obrony państwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej bądź o udział Żydów w zbiórkach społecznych na rzecz wojska przed 1939). Próby wciągania r. do rozgrywek niezwiązanych z religią (np. wyeliminowanie konkurencji, dzięki uzyskaniu zaświadczenia o niekoszerności produktów jakiejś firmy) obniżały prestiż tej instytucji.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]