parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Nossig Alfred

Nossig Alfred

(1864 Lwów – 1943 Warszawa) – pisarz, publicysta, rzeźbiarz, muzyk, statystyk, działacz polityczny; podczas II wojny światowej – konfident. Jego ojciec, dr Ignacy N., miedzy innymi piastował funkcję sekretarza Izraelickiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie i był członkiem społeczności tamtejszej Synagogi Postępowej. N. studiował prawo, ekonomię, statystykę, filozofię i medycynę na uniwersytetach we Lwowie, Zurychu i w Wiedniu. W młodości był zaangażowany w ruch asymilatorski we Lwowie (por.: asymilacja; asymilatorzy); współpracował z polonizatorskim stowarzyszeniem Agudas Achim i publikował w jego organie, "Ojczyzna". W 1892 ukazała się napisana prozą epopea N. Jan Prorok. Opowieść na tle galicyjskim z r. 1880, którą autor wzorował na Panu Tadeuszu A. Mickiewicza. W 1885 we Lwowie wystawiono dramat N., Król Syjonu, poświęcony postaci Bar Kochby. W 1887 wydał pracę Próba rozwiązania kwestii żydowskiej, w której rozpatrywał możliwość założenia państwa żydowskiego w Palestynie; do tej idei powrócił w pracy Das Jüdische Kolonisationsprogramm (wydanie 1904). Pod koniec lat 80. XIX w. N. był aktywnym członkiem protosyjonistycznego stowarzyszenia Mikra Kodesz i – w ramach realizowanej przez nie akcji samokształceniowej – prowadził zajęcia z zakresu tzw. przedmiotów świeckich (por. Diamand Herman). Na skutek konfliktu z T. Herzlem, odszedł od syjonizmu politycznego. Zajmował się organizacją emigracji Żydów, nie tylko do Palestyny. (Sam odwiedzał Palestynę kilkakrotnie). W 1908 podjął nieudaną próbę powołania Powszechnej Żydowskiej Organizacji Kolonizacyjnej (niemiecki, Allgemeine Jüdische Kolonisations Organization). Pracował i publikował prace demograficzne w berlińskim Żydowskim Instytucie Statystyki i Demografii; napisał wówczas miedzy innymi Jüdische Statistik (Berlin 1903). Od 1889 mieszkał w Wiedniu. Dla Ignacego Paderewskiego pisał libretto do opery Manru. Później przeniósł się do Paryża, a potem do Berlina, gdzie miedzy innymi był korespondentem „Kuriera Warszawskiego”. Okres I wojny światowej spędził w Szwajcarii. Swe prace artystyczne wystawiał w 1899-1908, debiutując indywidualną wystawą w Galerii des Champs Elisées w Paryżu. Potem wystawiał w Berlinie, Warszawie i w Londynie. Wziął udział w pierwszej wystawie sztuki żydowskiej, która odbyła się w Bazylei podczas V Światowego Kongresu Syjonistycznego (1901). Jego rzeźby przedstawiały historyczne i legendarne postaci żydowskie (Król Salomon, Juda Machabeusz, Żyd Wieczny Tułacz). Od około 1914, przez 20 lat, pracował nad projektem monumentalnej rzeźby (Święta Góra), złożonej z trzydziestu sześciu figur (por. Trzydziestu Sześciu Sprawiedliwych), pomnika-symbolu światowego pokoju i powrotu Żydów do Erec Israel, który miał stanąć na górze Karmel. W Polsce N. pojawił się po raz pierwszy w latach 20. XX w., na zaproszenie rządu polskiego. Był wówczas rzecznikiem idei utworzenia federacji państw europejskich (w 1929 utworzył Międzywyznaniową Wspólnotę Wyznań dla Pokoju, która została zdelegalizowana w 1933). W działalności politycznej demonstrował sympatie proniemieckie (istnieją opinie, że już przed I wojną światową – od 1913 – był agentem wywiadu niemieckiego). Od 1934 mieszkał we Lwowie, Pradze (skąd nadsyłał korespondencje do prasy warszawskiej) i w Warszawie. W 1935 w Warszawie powstało Towarzystwo Popierania Twórczości Alfreda Nossiga; zaczęły też powstawać komitety Opieki nad Pomnikiem Święta Góra (Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith objął patronat nad tym dziełem). W 1940 N. przyjechał do warszawskiego getta, gdzie – na wyraźne polecenie SS – podjął pracę w Judenracie, w fikcyjnym Wydziale Kultury (według innych opinii, w równie fikcyjnym Wydziale Emigracyjnym). Pisał memoriały dla władz niemieckich, miedzy innymi opracował plan emigracji Żydów z Generalnej Guberni. Był donosicielem i agentem gestapo, dla którego sporządzał regularne raporty o sytuacji w getcie, nastrojach panujących wśród ludności. Jego działalność dla nikogo nie stanowiła tajemnicy. Został zastrzelony przez bojowców ŻOB; według jednych informacji – w styczniu, według innych – 22 II 1943.

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]