parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Borochow Dow Ber

Borochow Dow Ber

(1881 Złotonosza, Ukraina – 1917 Kijów) – ideolog i przywódca partii Poalej Syjon; wywarł ogromny wpływ na żydowski ruch lewicowy w Europie i Stanach Zjednoczonych. Opowiadał się za stworzeniem syntezy ideologii socjalistycznej i syjonistycznej. Uznawał masową emigrację Żydów i stworzenie przez nich państwa żydowskiego w Palestynie za proces nieunikniony, będący wyrazem dążeń proletariatu żydowskiego w diasporze, którą traktował jako anormalne położenie Żydów, niezależnie od ich emancypacji. B. był też przeciwny asymilacji ludności żydowskiej. Pochodził z rodziny inteligenckiej o tradycjach syjonistycznych; otrzymał tradycyjne religijne wychowanie, potem uczył się w gimnazjum rosyjskim. Samodzielnie studiował języki, filozofię, historię i nauki przyrodnicze. Nie podjął studiów wyższych z powodu atmosfery panującej na ros. uniwersytetach. W 1900-1901 należał do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR), od której odszedł poszukując rozwiązania dla kwestii żydowskiej. Na przeł. 1900 i 1901, wraz z Szymonem Dobinem, założył Syjonistyczno-Socjalistyczny Związek Robotniczy, który podjął próbę zorganizowania samoobrony żydowskiej. Przed VII Światowym Kongresem Syjonistycznym B. przeciwstawiał się ugandyjskiemu planowi osiedlenia, agitował przeciwko koncepcjom terytorialistów licznych w organizacji PS, m.in. w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Białymstoku, Homlu i Żytomierzu, przyczyniając się do skrystalizowania ideologii ruchu. Pod wpływem rewolucji 1905, którą uważał za rewolucję narodów Rosji, dojrzało w nim przekonanie o konieczności zjednoczenia propalestyńskiego ruchu PS. Skupiona wokół niego grupa w październiku 1905 powołała Biuro Organizacyjne, którego zadaniem było przygotowanie zjazdu propalestyńskiego PS. Kiedy w 1906 partia zmieniła nazwę na Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza „Poalej Syjon” w Polsce, B. określił jej podstawy ideologiczne w dziele Nasza platforma (opublik. w 1. poł. 1906 w organie partyjnym „Jewriejskaja Raboczaja Chronika”, wydawanym w Połtawie). Był autorem projektu programu partii i jej statutu przed zjazdem ogólnorosyjskim PS w Krakowie w 1907. W tym samym roku, podczas VIII Kongresu Syjonistycznego w Hadze, współtworzył Światowy Związek PS z siedzibą w Wiedniu, jako oddzielną strukturę w ramach Światowej Organizacji Syjonistycznej (ŚOS). Od 1907 prowadził badania nt. żydowskiego ruchu robotniczego oraz języka jidysz. Był inicjatorem rezolucji o nieuczestniczeniu w Kongresie Syjonistycznym, podjętej na II zjeździe PS w Krakowie w 1909. W tym samym roku na I Światowym Zjeździe Związku Robotniczego PS w Hadze wybrano go na sekretarza tej organizacji. W 1910-1914 mieszkał w Wiedniu, a w jego mieszkaniu mieściło się Biuro Światowego Żydowskiego Socjalistycznego Związku Robotniczego PS. Napisał wówczas pracę Żydowski ruch robotniczy w liczbach (1895-1904), wyd. pośm. w 1918. Po wybuchu I wojny świat. B. musiał opuścić Austrię. W Stanach Zjedn. działał jako publicysta i społecznik, jeden z przywódców amerykańskiej PS; opublikował Ruch ekonomiczny narodu żydowskiego (w j. jid., Nowy Jork 1916). W sierpniu 1917, na wezwanie KC rosyjskiego PS udał się do Rosji, po drodze zatrzymując się w Sztokholmie. Tam wziął udział w sesji międzynarodowej Socjalistycznej Komisji Krajów Neutralnych i uczestniczył w formułowaniu manifestu, dotyczącego powojennego porządku w Europie oraz oczekiwań żydowskich. We wrześniu 1917 wziął udział w III Zjeździe PS w Kijowie. Stał się gorącym zwolennikiem kolonizacji Palestyny metodą kooperacji. Na Zjeździe Narodowości w Kijowie (wrzesień 1917) wybrano go na przedstawiciela do Rady Demokratycznej w Piotrogrodzie. Prowadził rokowania z Ukraińską Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą i Ukraińską Partią Socjalistów-Rewolucjonistów w sprawie utworzenia wspólnego bloku w wyborach do ogólnorosyjskiej konstytuanty. W czasie podróży agitacyjnej do Czernihowa zmarł na zapalenie płuc. W 1963 jego szczątki zostały przeniesione do Izraela. (Zob. też Borochow Jugent)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]