parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Marzec '68

Marzec '68

1. wystąpienia studenckie w Polsce w 1968, wpisujące się w dzieje genezy powstania opozycji demokratycznej i obalenia komunizmu; 2. nagonka antysemicka w Polsce ( antysemityzm), prowadzona w 1967-1969, pod przykrywką antysyjonizmu. Mimo formalnie obowiązującej w ruchu komunistycznym ideologii internacjonalizmu, liczne były w nim przejawy niechęci do Żydów, czy nawet popularności stereotypów antyżydowskich w części organów bezpieczeństwa (por. Protokoły Mędrców Syjonu). Motyw spisku żydowskiego przeciw komunizmowi pojawił się między innymi w czasie wielkiej czystki w 1936 w Związku Radzieckim. Potem nastąpiły kolejno: prześladowania Żydów i kultury jidysz w Związku Radzieckim (1948); wykorzystanie elementów związanych ze spiskiem syjonistycznym w procesach pokazowych Laszlo Rajka na Węgrzech (1949) i Rudolfa Slanskiego w Czechosłowacji (listopad 1952); sprawa lekarzy kremlowskich (1953). Wszystkie te wydarzenia oddziaływały na postawę władz komunistycznych w Polsce. W 1953 został z niej wydalony konsul Izraela jako persona non grata (w związku z bezpodstawnymi oskarżeniami o szpiegostwo; por. przedstawicielstwo dyplomatyczne Izraela w Polsce), jednak przygotowywany przez UB proces pokazowy się nie odbył. W Polsce antysemityzm odgrywał specyficzną rolę w konflikcie władzy ze zniewalanym społeczeństwem (por.: żydokomuna; pogrom kielecki). Od 1956 wykorzystywano go również w wewnętrznych rozgrywkach władz. 21 XII 1961, w niewyjaśnionych okolicznościach, zginął naczelny redaktor „Walki Młodych”, H. Holland. Jego śmierć była wiązana z walkami między frakcjami „puławian” (liberalną, z którą związany był Holland) i „natolińczykami” (dogmatyczną) w łonie PZPR. Od połowy lat 60. silny akcent na argumentację antysemicką położyła grupa „partyzantów”, odwołująca się do nacjonalizmu, której przewodził Mieczysław Moczar. Kiedy w 1967 na Bliskim Wschodzie wybuchła tzw. wojna sześciodniowa, państwa bloku sowieckiego (w tym Polska) potępiły Izrael, a następnie zerwały z nim stosunki dyplomatyczne. Władze zaczęły usuwać Żydów z wojska (akcja trwała do 1969; pierwsze objawy antysemityzmu w polskiej armii pojawiły się już w 1957, zaś listy „niepewnych oficerów” zaczęto sporządzać w 1960). W przeczuciu nadciągającej katastrofy TSKŻ organizował spotkania, na których składano deklaracje solidarności z antyizraelską polityką państwa. Mimo to, wymuszono na nim zrzeczenie się trwałego majątku, ograniczono wiele form działalności (por. np. „Jidisze Szriftn”) oraz odcięto od pomocy Jointu (od początku 1968). Kiedy 8 III 1968 doszło do wystąpień studenckich, od 11 III 1968 w środkach masowego przekazu została rozpętana nagonka „antysyjonistyczna”, która w wielu środowiskach padała na podatny grunt antysemickich uprzedzeń. Stała się ona, jak i inne czynniki wywołujące poczucie zagrożenia (w tym wezwania – m.in. J. Cyrankiewicza i W. Gomułki – obywateli polskich pochodzenia żydowskiego do emigracji; usuwanie ich z pracy itp.), przyczyną ostatniej fazy eksodusu Żydów z Polski (por. emigracja Żydów z Polski). Wobec wyjeżdżających władze zastosowały niejawną uchwałę Rady Państwa z 1958 (uchylona w 1984), dotyczącą utraty obywatelstwa z chwilą przekroczenia granicy, wydając im tzw. dokumenty podróży. Procedurę rozpoczynało uzyskanie promesy wizy, za pośrednictwem ambasady holenderskiej, poprzez wyrażenie zgody na pozbawienie obywatelstwa w Radzie Narodowej, wypełnienie formularza, zawierającego stwierdzenie żydowskiego pochodzenia i otrzymanie dokumentu podróży. Stosowano też wiele innych szykan, w tym m.in. dotyczące ograniczeń i formalności celnych czy traktowania emigrujących wojskowych jako dezerterów, co łączono z degradacją. W ten sposób opuściło Polskę 12-20 tysięcy osób, często silnie związanych z krajem oraz w pełni zasymilowanych. Wśród „marcowych” emigrantów stosunkowo liczna była grupa inteligentów (w tym inteligencji twórczej; m.in. około 1 tysiaca studentów, 370 lekarzy, 470 naukowców). Po 1989 pierwszy krok ku częściowemu naprawieniu krzywd wykonało wojsko, przywracając stopnie sprzed degradacji. O przywrócenie obywatelstwa polskiego „marcowym” emigrantom wystąpił Senat UW dopiero w 1998. Proponowane przez władze RP rozwiązania (konieczność składania podań o przywrócenie obywatelstwa) nie mogą zadowolić ludzi, żyjących od lat z poczuciem krzywdy osobistej. (Por. też encyklopedyści)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]