parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Joint

Joint

właśc. American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) – organizacja charytatywna założona w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1914, pod wpływem wiadomości o tragicznej sytuacji Żydów w ogarniętej wojną Europie. Miała ona rozprowadzać środki zebrane przez organizacje dobroczynne: American Jewish Relief Committee, ortodoksyjny Central Relief Committee i robotniczy People’s Relief Committee (stąd określenie joint = połączony). W następnych latach J. współpracował z United Palestine Appeal (w ramach United Jewish Appeal) oraz z ICA. W okresie międzywojennym organizacja ta zajmowała oficjalnie neutralne stanowisko wobec ruchu syjonistycznego. W 1922–1938 rozwijała szeroki program pomocy Żydom w Rosji, który obejmował: kursy zawod., opiekę medyczną, kooperatywy kredytowe i żydowskie osadnictwo rolne na Ukrainie i Krymie (Agro-Joint). W Polsce J. początkowo prowadził akcję pomocy ofiarom wojny; od 1920 podjął długofalowe działanie, zmierzające do przekształcenia struktury społeczne i zawodowe ludności żydowskiej. W Warszawie otwarto osobne biuro J. na Polskę. W kwietniu 1921 dyrektor wydziału odbudowy JDC na Europę, A. Landesco, zorganizował w Warszawie tzw. Konferencję odbudowy, która wiele miejsca poświęciła zagadnieniom spółdzielczym. Wyłoniła też piętnastoosobowy Tymczasowy Komitet Wykonawczy, którego przew. został M. Freud, a wiceprzewodniczącymi – R. Szereszewski i M.A. Hartglas; jednak już w 1922 Komitet rozwiązał się. W 1921 rozpisano też ankietę nt. struktury zawodowej ludności żydowskiej w Polsce, która objęła tylko szeroko rozumiane przedsiębiorstwa przemysłowe. Tworzono kasy, udzielające niewielkich pożyczek bezprocentowych, wspierano powstawanie kooperatyw kredytowych, udzielano kredytów rozmaitym instytucjom (m.in. spółdzielniom żydowskim, koloniom rolniczym na Kresach, tworzonym przez ORT). J. utworzył Komitet do spraw Żydowskiego Rzemiosła, wspierał finansowo działalność TOZ-u i CENTOS-u. Podczas II wojny światowej jego przedstawiciele – I. Gitterman, Dawid Guzik (1890–1946) i Lejb (Leon) Neustadt (ok. 1890 – 1943) – organizowali pomoc w gettach i obozach pracy. Próbowano roztoczyć opiekę nad uchodźcami i przesiedleńcami. W getcie warszawskim zorganizowano sieć kuchni ludowych, utrzymywano internaty dla sierot, udzielano pomocy inteligencji, zbierano odzież dla biednych i uciekinierów z małych miasteczek. Przedstawiciele J. zaciągali na owe przedsięwzięcia pożyczki u osób pryw., obiecując ich zwrot po zakończeniu wojny. Działacze J. wzięli udział w podziemnym ruchu oporu. 18 VII 1945 J. wznowił legalną działalność na terenie Polski, do czego przyczyniły się starania CKŻP; pomagał zakładać pierwsze szpitale, punkty sanitarne, domy noclegowe i warsztaty pracy; wspierał spółdzielnie żydowskie oraz „Solidarność”, która dzięki tej pomocy mogła zaopatrywać je w surowce. W znacznym stopniu pokrywał też budżet CKŻP oraz budżety partii syjon., organizacji młodz. i He-Chalucu. Subwencje J. stanowiły też ponad 80% budżetu ŻKW. J. pomógł odbudować gmach dawnej Biblioteki Judaistycznej w Warszawie. Pierwszym powojennym przedstawicielem tej organizacji w Polsce był D. Guzik, a po jego tragicznej śmierci w marcu 1946 – Józef Gitler-Barski. Z dnia 1 I 1950 J. zmuszony został do zaprzestania swej działalności w Polsce. Zakazano mu także działalności w Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Nazwy J. użyto w kampanii antysemickiej, po procesie Slanskiego. J. wznowił działalność w Polsce w 1957, by przerwać ją znowu w 1967, i ponownie podjąć w grudniu 1981. Różnymi formami pomocy objęto ok. 5 tys. osób, głównie ludzi starych i chorych. J. udzielał im zapomóg, przydzielał leki, aparaty słuchowe itp.; wspierał również działalność TSKŻ oraz ZRWM. W 1988 z pomocy finansowej J., za pośrednictwem ZRWM, skorzystało 2 078 rodzin, tj. ponad 4 tys. osób. W październiku 1992, z inicjatywy J.Agencji Żydowskiej, powstało w Warszawie Centrum Edukacyjno-Informacyjne Kultury Żydowskiej, dla zorganizowania bogatej i wszechstronnej bazy źródłowej o tematyce żydowskiej. Centrum miało też współpracować z istniejącymi już ośrodkami żydowskimi w Polsce, z Ambasadą Izraela w Warszawie i innymi podobnymi placówkami na świecie. W latach 80. przedstawicielem J. na Polskę był Akiwa Kohane, w 1. poł. lat 90. – Cwi Fein, a potem Manlio del’Ariccia.

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]