parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Szneursonów rodzina

Szneursonów rodzina

Szneursonowie (Schneersohnowie; Sznejersonowie; Schneursohnowie) ród potomków cadyka Zalmana ben Barucha Szneura z Ladów i przywódców ruchu CHABAD. Po śmierci Szneura jego stronnicy skupili się wokół synów cadyka, co dało początek trwającemu ok. 100 lat rozbiciu CHABAD-u. Najstarszy syn Szneura, Dow Ber [Szneurson] z Lubawicz, zw. Berem Lubawiczerem, Berem z Lubawicz albo Średnim Rabim (jid. Mitteler Rebe) (1773-1827), po śmierci ojca skupił wokół siebie większość jego stronników. Osiadł w miasteczku Lubawicze, które stało się głównym centrum ruchu CHABAD. Nadał doktrynie jeszcze bardziej intelektualną postać; napisał wiele dzieł, pośród których najbardziej znanym jest Kuntres ha-hitpaalut (hebr., Traktat o ekstazie, 1876). Dow Ber przekonał swoich stronników z Erec Israel do skupienia się w Hebronie, który odtąd stał się głównym ośrodkiem szkoły CHABAD w Palestynie. Podobnie jak ojciec, na skutek donosu, został uwięziony przez władze rosyjskie. Dzień jego uwolnienia, tj. dziesiątego kislew, obchodzony jest przez chabadzkich chasydów jako święto uwolnienia, podobnie jak dzień uwolnienia jego ojca (dziewiętnastego kislew). Po Dow Berze przywództwo wśród chasydów chabadzkich objął jego zięć, Menachem Mendel z Lubawicz, zwany – od tytułu swego dzieła – Cemachem Cedekiem (1789-1866), poprzez matkę skoligacony z Aaronem ben Jaakowem z Karlina, uczeń Zalmana Szneura. Powszechnie uważano go za jednego z największych uczonych w Piśmie swoich czasów. Jego responsy, zebrane w księdze Cemach Cedek (1870-1874), do dziś cieszą się poważaniem jako wykładnia halachy. Jeszcze przed śmiercią Menachem Mendel przekazał przywództwo swoim synom. Jeden z nich, Juda Lejb, przewodził chasydom ojca w Kopysiu, drugi – Chaim Szneur Zalman (1814-1880) – w Ladach, trzeci – Izrael Noe (1816-1883) – w Niżynie, zaś najmłodszy – Szmuel (1834-1882) – przejął ojcowskich chasydów w Lubawiczach. Od nazwy tej właśnie miejscowości pochodzi określenie jednej z największych dzisiaj szkół chas. w Stanach Zjedn., tzw. szkoły lubawickiej (Lubawiczer [Lubavicher]). Następcą Szmuela w odłamie lubawickim był jego syn, Szalom Dow Ber ([1860?] 1866-1920), a później wnuk – Josef Icchak (1880-1950). Ten ostatni stanął na czele głównego nurtu CHABAD-u po rewolucji październikowej. Starał się kontynuować życie rel. pod władzą komunistów. Aresztowany w 1927, na skutek interwencji amerykańskiej został uwolniony dziesiątego dnia tam(m)uz. Odtąd chabadzcy chasydzi celebrują ten dzień jako trzecie święto uwolnienia. Josef Icchak opuścił Związek Radziecki i osiedlił się początkowo w Rydze, a następnie w Polsce, gdzie utworzył sieć jesziw swojej szkoły. Po wybuchu II wojny światowej udało mu się wyjechać z Polski. Swoją kwaterę urządził na nowojorskim Brooklynie, gdzie do dziś znajduje się główne centrum CHABAD-u. Cadyk ten zreformował i unowocześnił organizację społ. chasydów, którzy posiadają własne przedszkola, szkoły, czasopisma, wydawnictwa i instytucje dobroczynne. Aż do 1926 istniało też w Rosji, a później w Związku Radzieckim, odgałęzienie CHABAD-u, kierowane przez potomków Judy Lejba. Ostatni jego przywódca, Szemaria Noach z Bobrujska (1845-1926), założył w 1901 w Bobrujsku jedną z pierwszych jesziw CHABAD-u. Po śmierci Szemarii jego stronnicy przyłączyli się do głównego nurtu CHABAD-u z Lubawicz. Następcą Josefa Icchaka został jego zięć, Menachem Mendel Schneersohn (1902-1994). Studiował on na Sorbonie matematykę i nauki przyrodnicze, a po śmierci teścia został szóstym cadykiem CHABAD-u. Dzięki zainicjowanej przez niego akcji misyjnej wśród asymilującego się żydostwa ( asymilacja), liczba chasydów lubawickich bardzo wzrosła, przekraczając 30 tysięcy.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]