parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

ziomkostwa

ziomkostwa

(jid. landsmanszaftn) – organizacje zrzeszające ludzi pochodzących z jednego miasta bądź regionu, powstające poza krajem pochodzenia (urodzenia), w XX w. – także na jego terytorium. Początkowo miały one przede wszystkim charakter samopomocowy i towarzyski, w tym także w sferze zapobiegania alienacji w nowym środowisku. Później do tych celów dołączano także inne, np. pomoc ziomkom pozostającym w kraju pochodzenia, w tym także ułatwianie im emigracji. Geneza z. wiąże się z emigracją Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej do Stanów Zjednoczonych w XIX w. Początkowo były to organizacje powstające przy synagogach, w których modlili się emigranci, związani tradycjami wyniesionymi z kraju pochodzenia (por. minhag). Bardziej więc przypominały bractwa. W latach 80. XIX w. zaczęły się zmieniać, nabierając bardziej świeckiego charakteru. W 1914 w Nowym Jorku istniały 534 tego typu stowarzyszenia. Zwłaszcza w okresie I wojny światowej zaczęły one dążyć do niesienia pomocy materialnej swym ziomkom w kraju pochodzenia i do wspierania ich aspiracji. Niektóre z nich bywały afiliowane przy innego rodzaju organizacjach społecznych. Równocześnie dokonywał się proces nawiązywania współpracy między z. – zwykle z jakiegoś regionu lub kraju – prowadzący do tworzenia ich federacji, np. United Galician Jews of America, potem American Federation of Polish Jews. W okresie międzywojennym coraz częściej z. były wyręczane w pomocy dla kraju przez wyspecjalizowane organizacje, zwłaszcza Joint, z którymi podejmowały współpracę. Niektóre z. wydawały własne czasopismo i innego rodzaju publikacje (jednym z bardziej znanych, związanych z Polską, jest „Białystoker Sztyme”; jid., Głos Białostocki), także wątek „sentymentalny” zawsze był obecny w ich działalności. Do II wojny światowej, poza Stanami Zjednoczonymi, z. działały także w Ameryce Łacińskiej oraz w Palestynie w okresie mandatowym, gdzie pojawiły się wówczas obok tradycyjnych koleli, o charakterze religijnym. W latach 30. wieści o narastającym w Europie antysemityzmie zaktywizowały środowiska z. Wiele z nich starało się wspierać emigrację Żydów z Europy do Stanów Zjedn. i Palestyny, np. poprzez wykorzystywanie tzw. zbiorowych wiz (ang. corporation visas). Ożywienie działalności z. wiąże się z okresem Holokaustu. Wieści o prześladowaniach, a potem o Zagładzie społeczności żydowskiej, nie tylko wzmocniły więzi pomiędzy grupami emigrantów, ale także wywołały poczucie konieczności niesienia pomocy (por. American Council for Warsaw Jews). W Polsce pod okupacją niem. nową formą z. stały się ziomkostwa przesiedleńców. Po wojnie w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Izraelu wielki wpływ na rozwój z. wywarło pojawienie się nowej fali emigrantów ocalałych z Holokaustu, jak i świadomość, że dawny świat żydowski w Europie Wschodniej i Środkowej przestał istnieć. Zaowocowało to nowymi inicjatywami i dążeniami do dokumentowania przeszłości tamtejszych skupisk żydowskich (por. jizkor-buch). Jednak – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – ponowny rozwój z. był zjawiskiem przejściowym (w 1948 w Chicago istniało 600 z., zrzeszających 40 tys. członków; w 1961 – zaledwie 60 tego typu organizacji). Także w Polsce w okresie względnie niezależnych dążeń do odbudowy skupiska żydowskiego po II wojnie światowej (do 1950) z. odgrywały sporą rolę. Powstały one samorzutnie, niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Pod wieloma względami były podobne do funkcjonujących już od dawna wśród wychodźstwa Żydów polskich. Spełniały również pewną funkcję terapeutyczną wobec ludzi wyalienowanych w powojennej rzeczywistości; pomagały też w odszukiwaniu krewnych i nawiązywaniu kontaktów z bliskimi za granicą. W 1946 tylko na Śląsku zarejestrowano przeszło 50 tego typu organizacji. W sierpniu tegoż roku przy CKŻP powstał Wydział Ziomkostw. Miano nadzieję, że przy okazji działalności z. da się ściągnąć z zagranicy wydatniejszą pomoc materialną. Wraz z emigracją z Polski większości Żydów oraz przecięciem przez władze komunistyczne większości kontaktów skupiska żydowskiego z zagranicą, a wreszcie objęciem ścisłą kontrolą jego życia, z. utraciły swe znaczenie i sens istnienia.

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]