parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

niewola babilońska

niewola babilońska

(hebrajski, galut bawel) – czas – około 60 lat – pobytu mieszkańców Judy w Babilonii, deportowanych tam przez Nabuchodonozora, króla Babilończyków. Pierwsza ich deportacja miała miejsce w 597 p.n.e., kiedy to Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę, ograbił ją, a mieszkańców Judy – arystokrację, razem z królem Joachinem (ostatnim monarchą z rodu Dawida) – uprowadził do Babilonii ( 2 Krl 24,10-16; 2 Krn 36,9-10). Wygnańcy, wśród których liczbę mężczyzn szacuje się na około 8-10 tysięcy albo – według innych obliczeń – na około 21 tysięcy (ogółem 60-65 tysięcy osób, w tym ponad 3 tysiące należących do wyższych warstw społecznych – arystokracji, kapłanów), skuci łańcuchami, powiązani sznurami, często bici, pieszo, kolumnami, pod czujnym okiem nadzorców, przez kilka miesięcy wędrowali do miejsca swego przeznaczenia. Nie wszyscy wytrzymali trudy podróży; wielu zmarło po drodze. Na wygnaniu zostali podzieleni; mieszkali w grupach, skoszarowani na przedmieściach Babilonu, oraz tworząc kolonie (król zamieszkał w kolonii Tel Awiw, nad wielkim kanałem Kwar [Kebar]. Pozostał w niewoli przez 37 lat, aż do śmierci Nabuchodonozora; tam też działał prorok Ezechiel). Zatrudniani byli do wielkich robót budowlanych albo do pracy na roli. Kolejna grupa deportowanych mieszkańców Judy przybyła do Babilonii w 586 p.n.e., w wyniku oblężenia Jerozolimy, podjętego przez Babilończyków w 588 p.n.e., które trwało 18 miesięcy i zakończyło się zdobyciem, złupieniem i zniszczeniem miasta oraz Świątyni ( 2 Krl 25,1-21; 2 Krn 36,17-21; na pamiątkę początku oblężenia, będącego zarazem początkiem klęski ludu żydowskiego, tradycyjnie obchodzony jest całodobowy surowy post, zw. Asara be-Tewet). Nowych deportowanych, pośród których liczbę mężczyzn z Jerozolimy, prawdopodobnie należących do arystokracji, określono na 832 osoby ( Jr 52,29), rozmieszczono w różnych miejscowościach Babilonii, przede wszystkim zaś w samym Babilonie. Król Sedecjasz trafił do więzienia w Babilonie i pozostał w nim aż do śmierci. Trzecia deportacja do Babilonii, o której wspomina Biblia ( Jr 52,30), miała miejsce w dwudziestym trzecim roku panowania Nabuchodonozora (582 p.n.e.) i prawdopodobnie była wywołana lokalnymi rozruchami. Uprowadzono wówczas do n.b. 745 mężczyzn ( Jr 52,30). Szacuje się, że ogółem do n.b. zostało uprowadzonych około 120 tysięcy osób. Juda, w której pozostali wieśniacy i pasterze, a także niektórzy dostojnicy, sprzyjający Babilończykom, nie została zasiedlona przez zdobywców obcymi kolonistami; napływali do niej jednak z sąsiednich krajów Edomici, Moabici, Am(m)onici. Pomimo to, przez lata Juda pozostawała zniszczona i zaniedbana, trwając w oczekiwaniu na powrót wygnańców. Ich położenie w Babilonii z roku na rok ulegało poprawie; po śmierci Nabuchodonozora zezwolono im budować własne wsie, domy, zakładać ogrody i rodziny. Część z nich wzbogaciła się i zdobyła majątki. Tak, jak w ojczyźnie, działali wśród nich „starsi”, kapłani, mewinim (l.mn., hebrajski, przywódcy, dosłownie: rozumiejący), którzy rozstrzygali sporne kwestie prawne oraz sof(e)rim ( sofer), trzymający pieczę nad zachowywaniem Prawa. Nadal pielęgnowano dawne obyczaje, utrzymywano wzajemne kontakty. Podjęto też prace nad porządkowaniem spuścizny literackiej, stanowiącej dorobek poprzednich pokoleń. Jednak z klęski kraju – jak uważali niektórzy – nie wyciągnięto wówczas żadnych wniosków; nie rozumiano, że bezpośrednią przyczyną upadku państwa były odstępstwa religijne i osłabienie wiary. Przywódcy duchowi snuli plany odbudowy kraju i odnowy religijnej. Po zdobyciu Babilonu przez króla perskiego, Cyrusa II, wygnańcy uzyskali zezwolenie na powrót. Ruszyli w drogę na początku 537 p.n.e., prowadzeni przez dwunastu „starszych”, by podjąć prace nad odbudową Judy, Jerozolimy, Świątyni i odnową religijną oraz moralną Judejczyków. (Zob. też: egzylarcha; Ezdrasz; galut)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]