parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (ŻIH)

Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (ŻIH)

od 1994 Żydowski Instytut HistorycznyInstytut Naukowo-Badawczy (ŻIH IN-B) – instytucja naukowa, powołana decyzją CKŻP w 1947, jako Żydowski Instytut Historyczny przy C.K. Żydów w Polsce. Powstała w efekcie przekształcenia Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, której terenowe jednostki zostały rozwiązane, a ich zbiory przeniesione do ŻIH. Jego siedzibą został gmach dawnej Biblioteki Judaistycznej w Warszawie (ul. Tłomackie 5; po wojnie: Al. Gen. K. Świerczewskiego 79; później ul. Tłomackie 3/5). Po likwidacji CKŻP działał jako stowarzyszenie (jego statut został zatwierdzony przez władze w 1951; por. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce); kierowany przez dyrekcję ŻIH oraz Zarząd Stowarzyszenia. W 1947 zaczęto wydawać pismo w języku jidysz „Bleter far Geszichte”; a w 1949/1950 „Biuletyn Informacyjny Żydowskiego Instytutu Historycznego”, przekształcony następnie w „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (od 1950 półrocznik; od 1953 kwartalnik, wydany we współpracy z Jidysz-Buch, a od 1957 do 1991 – z PWN). W 1949 włączone zostały do ŻIH zbiory Centralnej Biblioteki Żydowskiej; a w 1950 – kolekcje Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych i Komisji Historycznej. W skład ŻIH weszły: dział naukowy, biblioteka (ok. 50 tys. tomów książek, bogaty zbiór czasopism, ok. 1,5 tys. rękopisów, ok. 1 tys. starodruków), archiwum (kilkanaście tysięcy jednostek; w tym Archiwum Ringelbluma), muzeum (przeszło 11 tysięcy jednostek; Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego). Rozwój ŻIH natrafiał na liczne trudności. W latacg 50. i 60. w instytucji tej nie obroniono żadnego doktoratu, choć zakres zainteresowań badawczych został znacznie rozwinięty, poza początkowo dominującą problematykę Zagłady Żydów polskich i europejskich. Pracownicy naukowi, w większości posiadający tytuł magistra, stanowili od 30 do 50% ogółu zatrudnionych. Uregulowanie ich statusu prawnego przeciągano, natomiast tolerowano obciążanie ich pozanaukowymi obowiązkami. W 1968 emigracja większości ludzi, nadających kierunek tej instytucji, zaważyła na efektywności jej działań przez długie lata (por. Marzec '68). ŻIH, utrzymywany z kasy państwowej, pełnił raczej funkcje propagandowego dowodu braku antysemickich intencji władz PRL-u. Natomiast o poważniejszym jego rozwoju trudno było myśleć. Dopiero pod koniec lat 70. wśród pracowników zaczęli pojawiać się reprezentanci młodego pokolenia, także spoza środowiska żydowskiego. W 1982 w ŻIH powstał Dział Odznaczeń Yad Vashem (Jad wa-Szem); a w 1991 – Zakład Dokumentacji Kultury Materialnej Żydów w Polsce. W 1992 zainicjowano działalność edukacyjna (prowadzono kursy i zajęcia dla nauczycieli oraz uczniów), a w 1993–1995 – prowadzono samodzielną działalność wydawniczą (m.in. zainicjowano publikację dwóch serii: „Prace Naukowe ŻIH” oraz „Seria Edukacyjna ŻIH” [zawierająca wybory tekstów źródłowych do różnych okresów historycznych i wybranych problemów]). Dyrektorami ŻIH byli m.in.: B. Mark (1949-1966); A. Eisenbach (1966-1968); Sz. Datner (1969-1970); Marian Fuks (1968-1969; 1971-1973); M. Horn (1973-1985; 1987-1990); Daniel Grinberg (od 1990). W 1994 nastąpił formalny podział ŻIH na Stowarzyszenie pod nazwą Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy (ŻIH IN-B), pod auspicjami MKiS. Instytut zachował po swym poprzedniku strukturę, z tym, że dwukrotnie w 1994 i 1996 zmieniano podział funkcjonalny działu naukowego. W latach 90. dokonano kompleksowej modernizacji i rozbudowy Instytutu. Swe cele statutowe ŻIH IN-B realizuje we współpracy ze wspomnianym Stowarzyszeniem. Generalnie kontynuując dawną działalność, w pracach naukowych stara się koncentrować na problematyce Zagłady Żydów polskich i europejskich; wydaje czasopismo „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (od 2000 – „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly”). Od 1996 ukazują się serie: „Wspomnienia. Relacje. Dzienniki”; „Za murem”; naukowa edycja źródłowa „Archiwum Ringelbluma”; katalogi archiwalne; katalogi wystaw muzealnych; inwentarze. Instytut kontynuuje też podjęte wcześniej działania związane z popularyzacją wiedzy nt. historii i kultury Żydów w Polsce (w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji organizuje zajęcia – kursy, warsztaty, wykłady – dla nauczycieli oraz uczniów szkół średnich, jak również uruchomiona została Wszechnica Wiedzy o Żydach Polskich; pracownicy ŻIH IN-B prowadzili też wykłady w szkołach i na różnych kursach); przygotowywane są materiały edukacyjne, mające służyć pomocą dla nauczycieli chcących wykładać historię Żydów. Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje okresowe wystawy zarówno samodzielnie w Instytucie, jak i poza nim, we współpracy z innymi muzeami. Dyrektorzy ŻIH IN-B: Daniel Grinberg (1994-1995) i Feliks Tych (od 1996).

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]