parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

wojna Żydów z Rzymianami

wojna Żydów z Rzymianami

(66-70 n.e.) – zryw religijno-narodowy Żydów przeciwko rzymskiemu panowaniu, którego bezpośrednią przyczyną było niezadowolenie ludu żydowskiego z rządów prokuratora rzymskiego Gesjusza Florusa (por. prokuratorzy Judei). Zamieszki wybuchły najpierw w Cezarei, potem w Jerozolimie. Mieszkańcy, podzieleni w swych poglądach politycznych na umiarkowano-zachowawcze, arystokratyczne stronnictwo kapłańsko-saducejskie (por. saduceusze) i skrajne, plebejskie zelotów, zostali zdominowani przez sykariuszy (wywodzących się spośród tych drugich), opowiadających się za bezkompromisową walką z Rzymianami. Doszło do zbrojnego konfliktu w łonie społeczności żydowskiej; umiarkowani w swych poglądach Żydzi, wsparci trzema tysiącami rzymskiej jazdy, wystąpili przeciwko sykariuszom. Szybko jednak tracili swe pozycje. Przez kilka miesięcy bronili się w pałacu-twierdzy Heroda I Wielkiego. Po podpaleniu i zdobyciu pałacu sykariusze zamordowali arcykapłana Ananiasza i – łamiąc wcześniej złożoną przysięgę zachowania przy życiu rzymskich żołnierzy – wymordowali ich. Wojna rozgorzała w całym kraju; wojsku Cestiusza Gallusa, wielkorządcy Syrii, nie udało się opanować sytuacji. Do zbuntowanych przyłączyli się ich dawni przeciwnicy – przedstawiciele stronnictwa kapłańsko-saducejskiego i poczęli zajmować ważniejsze stanowiska. Judea została podzielona na okręgi z odrębną administracją; do południowej Idumei wysłano Eleazara syna Ananiasza, wraz z Joszuą ben Safij(j)ą; zaś na północ, do Galilei – Josefa ben Matitj(j)ahu ha-Kohena, znanego później jako Józef Flawiusz. To właśnie on w Galilei powołał do życia sanhedryn, przeprowadził pobór do wojska i szkolenie 60 tys. mężczyzn, umocnił też kilka twierdz. W okolicach Jerozolimy działał niezależny oddział powstańczy Szymona Bar-Giory, który wkrótce opanował Masadę. Karną ekspedycję wojsk cesarskich przeciwko Żydom poprowadził doświadczony wódz, Wespazjan, który połączył swe wojska z wojskami Tytusa wiosną 67 n.e. Pierwsze odwróciło się od powstańców miasto Seforis, składając wiernopoddańczą przysięgę cesarzowi. Przez 47 dni wojska Flawiusza broniły się w Jotapacie; w Gamalii obrona trwała przez 7 miesięcy; nie poddawały się Giskala i Tabor. Przeciwko Rzymianom wystąpili też mieszkańcy miasta Joppe (Jaffa) i Samarytanie, zaś Tyberiada poddała się bez oporu. Zwycięstwa wojsk rzym. w Galilei i Samarii doprowadziły do ożywienia dawnego konfliktu między stronnictwem zachowawczym a ekstremistami. Kierujących rewoltą oskarżano o nieudolność; zeloci zamordowali w Jerozolimie wiele wybitnych osobistości, wywodzących się ze środowiska ich przeciwników; drogą losowania – wbrew dotychczasowej tradycji – wybrali arcykapłana. Rozgorzała wojna domowa; zelota Jan z Giskali, wraz z Idumejczykami, wprowadził w Jerozolimie krwawy terror. Stronnictwo zachowawcze wezwało na pomoc Szymona Bar-Giorę. Odtąd w mieście zwiększył się jeszcze zamęt; powstało trzecie stronnictwo – zelotów skupionych wokół kapłana Eleazara ben Szymona. Trzy ugrupowania, które opanowały różne części miasta, walczyły ze sobą; zniszczeniu uległy zapasy żywności, przygotowane na czas wojny z Rzymianami. Tymczasem Wespazjan zdobywał kolejne miasta i twierdze wokół Jerozolimy Po śmierci cesarza Nerona zajął jego miejsce (69 n.e.), a prowadzenie wojny w Judei powierzył swemu synowi, Tytusowi. Ten w 70 n.e. przystąpił do oblężenia Jerozolimy, wypełnionej pielgrzymami, przybyłymi na obchody wiosennego święta Pesach. Po pięciu miesiącach, dziewiątego dnia aw , miasto zostało przez Rzymian zdobyte, a Świątynia spalona (por. Tisza be-Aw). Według oceny Józefa Flawiusza, do niewoli zostało wziętych wówczas 97 tys. jeńców, zginęło ok. 1 mln 100 tys. osób. W Rzymie odbył się pochód triumfalny, w którym prowadzono pojmanych Szymona Bar Giorę i Jana z Giskali; niesiono najcenniejsze przedmioty kultu, zabrane ze Świątyni Jerozolimskiej. Na cześć zwycięstwa, Rzymianie wybili medal pamiątkowy z napisem IUDAEA CAPTA; w Rzymie wzniesiono łuk triumfalny na cześć Tytusa-zdobywcy. Nowy wielkorządca Jerozolimy zajął wkrótce broniące się jeszcze Macheront i Herodium; jako ostatnia, padła Masada (wiosną 73 n.e.). Judea stała się niezależną prowincją cesarską, rządzoną przez legata, rezydującego w Cezarei, dysponującego legionem wojska, który stacjonował w Jerozolimie. Nowym duchowym centrum Żydów, gdzie rozpoczęto pracę nad ocaleniem spuścizny poprzednich pokoleń, stało się Jawne (zob.: akademia w Jawne; akademie talmudyczne).

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]