parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

TOZ

TOZ

właśc. Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (jid. Gezełszaft cu Baszicn dos Gezunt baj Jidn) – żydowska organizacja społeczna, stawiająca sobie za cel krzewienie idei medycyny zapobiegawczej, higieny, edukacji medycznej, a także lecznictwa publicznego i opieki nad dziećmi. Została założona w Petersburgu w 1912, jako Obszczestwo Zdrawoochranienija Jewrejew (OZE). Jej główna siedziba (do 1921) znajdowała się w Piotrogrodzie, a potem została przeniesiona do Berlina. Po I wojnie światowej jej oddziały powstawały w różnych krajach, głównie w Europie. Po 1945 rozwijała się nadal głównie w krajach Afryki Północnej i Ameryki Południowej oraz w Izraelu, gdzie w latach 60. jej placówki i działania przejęły państwowa służba zdrowia i prywatne organizacje. W Polsce w 1921 krajowy TOZ ogłosił autonomię, jednak berliń. centrala OZE nadal nie tylko wspierała swój polski oddział, ale też prowadziła własne akcje, zwłaszcza propagandowe. Prezesem TOZ-u został Gerszon Lewin, którego – jako prezes honorowy – zastępował S. Goldflamm. Początkowo organizacja prowadziła działalność tylko w kilku regionach, od 1923 objęła nią cały kraj. I wojna świat. i pogromy sprawiły, że utworzenie organizacji roztaczającej opiekę medyczną nad ludnością żydowską stało się bardzo ważne (m.in. walczyła ona z chorobami zakaźnymi przeradzającymi się w epidemie). Potrzeba ta dotyczyła zwłykłych Żydów żyjących we wschodnich województwach, gdzie stan wojny, utrzymujący się aż do pokoju ryskiego (1921), uniemożliwiał korzystanie z funduszy państwowych. TOZ stawiał sobie za cel przede wszystkim działania prewencyjne, skoncentrowane na zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób oczu, skóry i gruźlicy. W tym celu zakładano kliniki, domy rekonwalescencyjne, wprowadzono prześwietlenia. Wydawano też periodyki: „Fołks-Gezund” (jid., Zdrowie Ludu; Wilno a potem Wilno-Warszawa, od marca 1923 do 1937), miesięcznik, który miał charakter ogólny; „Dos Gezund” (jid., Zdrowie) – dla młodzieży szkolnej i „Medycyna Społeczna – Socjałe Medicin” (Warszawa, 1932-1936) – czasopismo o charakterze społecznym, a także „Wiadomości TOZ'u – TOZ Jedyes [właśc. Jedijes]” (Warszawa, 1929-1931; noszące początkowo nazwę „Z Działalności TOZ'u”); oraz serię popularnych broszur. Popularyzacji podstawowej wiedzy medycznej i zasad higieny poświęcony też był dokumentalny film oświatowy Ba-maawak al ha-brijut (hebr., W walce o zdrowie), zrealizowany w 1937. Opiekowano się również opóźnionymi w rozwoju i chorymi psychicznie. Poza prowadzeniem własnych instytucji, TOZ udzielał pomocy żydowskim szpitalom. W 1939 prowadził ponad 300 instytucji medycznych i sanitarnych w 50 miejscowościach, zatrudniając ok. 1 tys. osób; roczne składki członkowskie wpłacało 15 tys. osób, udzielających TOZ-owi poparcia. Pomocy udzielał mu także Joint. Podczas II wojny światowej (do 1942) TOZ próbował pomagać ofiarom głodu i epidemii. W 1942, na rozkaz władz niemieckich, wszystkie prowadzone przez tę organizację instytucje zostały zlikwidowane. Po zakończeniu wojny, w październiku 1946 TOZ wznowił działalność przy CKŻP, przejmując wszystkie obowiązki i placówki Wydziału Zdrowia. W okresie repatriacji ( repatriacja Żydów polskich ze Związku Radzieckiego), oddziały i pododdziały TOZ-u istniały w 56 miejscowościach, zatrudniając ponad 300 osób personelu med., a przedstawiciel tej organizacji stanął na czele Referatu Zdrowia Wydziału Repatriacji. W punktach etapowych i rozdzielczych oraz w domach noclegowych organizowano ambulatoria, punkty laboratoryjne, łaźnie, dezynfektory, a przy komitetach żydowskich – izby chorych. Większość otwieranych wówczas placówek miała charakter tymczas., jedynie część z nich utrzymała się dłużej. TOZ roztaczał opiekę przede wszystkim nad chorymi na gruźlicę oraz nad matkami i ich dziećmi; prowadził sanatoria przeciwgruźlicze; dom położniczy oraz żłobki. Towarzystwo sprawowało też nadzór nad stanem zdrowia w placówkach oświatowych i w domach dziecka, prowadzonych przez CKŻP i inne organizacje żydowskie; założyło ośrodki kolonijne, pijalnie mleka dla dzieci; wydawało własny organ pt. „Biuletyn TOZ-u”. W swej działalności nadal korzystało ze środków Jointu oraz z funduszy centrali w Genewie. W 1950 TOZ został zlikwidowany, a prowadzone przez niego placówki upaństwowiono. (Por. też Feldwurm Jehuda)

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]