parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Państwo żydowskie

Państwo żydowskie

(niem. Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage) – tytuł dzieła T. Herzla, wydanego przez M. Breitensteina w Wiedniu w 1896. Herzl proponował w nim rozwiązanie tzw. kwestii żydowskiej poprzez masową emigrację Żydów z krajów dotkniętych antysemityzmem i stworzenie nowoczes. państwa żydowskiego. Dzieło to odegrało ogromną rolę w rozwoju ruchu syjonistycznego, również w Polsce, gdzie stanowiło podstawową lekturę członków partii syjonistycznej i organizacji młodzieżowych. Herzl konstatował, że kwestia żydowska istnieje wszędzie tam, gdzie mieszka większa liczba Żydów, zaś antysemityzm jest zjawiskiem trwałym i prześladowania Żydów będą narastać. Podkreślał, że owa kwestia ma charakter nar. i musi zostać rozwiązana drogą polit., a nie poprzez asymilację – właśnie z powodu antysemityzmu oraz żydowskiej determinacji zachowania odrębności. Tekst książki powstał w Paryżu na podstawie notatek Herzla, po jego spotkaniu z baronem M. de Hirschem, które nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Autor zakończył pracę nad pierwszą redakcją książki w 1895. Tekst następnie miał być przedstawiony rodzinie Rotszyldów. Herzl miał nadzieję, że przekona ich do użyczenia środków na finansowanie programu emigracyjnego i osadnictwa. Kiedy jego projekty nie zyskały poparcia czołowych osobistości ze świata żydowskiego, Herzl postanowił przedstawić swój program żydowskiej opinii publ.; po kolejnej redakcji został on ogłoszony drukiem w j. niemieckim. Jeszcze w tym samym (1896) roku książka została przetłumaczona na języki: hebr., ang., franc., ros. i rumuński. Potem ukazała się jeszcze w ponad 80 wydaniach i została przełożona na co najmniej 18 języków. W Polsce ukazała się w tłumaczeniu i ze wstępem J. Appenszlaka pt. Państwo żydowskie. Poszukiwanie nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej (1915 i wyd. dalsze). Według przedstawionej przez Herzla koncepcji, realizacja programu stworzenia żydowskiej siedziby narodowej wymagała powołania dwóch organizacji – Zrzeszenia Żydów (Society of Jews), wprowadzającego w czyn przyjęte założenia, oraz Towarzystwa Żydowskiego (Jewish Company), kontrolującego całość przedsięwzięcia (które miało być finansowane przez żydowskie banki, a gdyby zabrakło środków – przez masy żydowskie). W książce autor rozważał możliwość stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie lub w Argentynie. Ostateczną decyzję miała podjąć żydowska opinia publiczna, jednak Herzl opowiadał się raczej za Palestyną, jako „niezapomnianą ojczyzną historyczną” Żydów, która – jako taka – mogłaby zjednoczyć naród żydowski. Państwo to miało powstać w wyniku negocjacji, prowadzonych przez Zrzeszenie Żydów z rządami zainteresowanych krajów, za zgodą mocarstw (Zrzeszenie miało również odpowiadać za przewóz emigrantów oraz organizację życia w nowym kraju). Miało ono być nowoczesne i liberalne; obowiązywałby w nim siedmiogodzinny dzień pracy, a symbolem tego osiągnięcia miała być flaga z siedmioma gwiazdami. Palestyna byłaby państwem neutralnym, pozostającym w ścisłym związku z Europą; miejsca święte dla chrześcijan zyskałyby status miejsc eksterytorialnych. Herzl podkreślał, że jego dzieło nie ma charakteru utopii. Twierdził, że powstanie państwa żydowskiego jest koniecznością zarówno dla samych Żydów, jak i że leży to w interesie świata. Swe nadzieje wiązał z młodym pokoleniem, przed którym państwo żydowskie otworzyłoby możliwości osobistego rozwoju, które w Europie były zamknięte; oraz z postępem technicznym. Przewidywał, że najpierw emigrować będą Żydzi znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, potem zamożniejsi; zaś stopniowy odpływ ludności żydowskiej z krajów dotychczasowego osiedlenia sprawi, że antysemityzm zacznie zanikać, gdy chrześcijanie zaczną przejmować opuszczane przez Żydów miejsca pracy. Nad likwidacją majątku emigrujących mieli sprawować kontrolę „przyzwoici antysemici”, zaś poszczególne państwa otrzymałyby odszkodowanie za uszczerbek w dochodach podatkowych, związany z odpływem ludności. Emigracja miała się odbywać stopniowo, w ciągu kilkudziesięciu lat. Nowe państwo miało się stać prawdziwą Ziemią Obiecaną; zostałyby w nim zbudowane mieszkania dla robotników, zdrowe szkoły ze wszystkimi pomocami naukowymi i domy ludowe; kobiety nie miały być dopuszczane do ciężkiej pracy. Zrzeszenie Żydów i Towarzystwo Żydowskie miały popierać życie rodzinne, także poprzez stosowanie bodźców ekonomicznych.

Polski Słownik Judaistyczny

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]