parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Aguda

Aguda

Agudas (Agudes) Jisroel (jid., Związek Izraela); od 1918 nosiła też w Polsce nazwę Agudas Szlojmej Emunej Jisroel (jid., Związek Prawdziwie Wiernych Izraela), właśc. Agudat Israel (hebr., Związek Izraela) – międzynarodowa polityczna organizacja ortodoksji. W skład jej władz wchodziła Rada Rabinów (hebr. Moecet G(e)dole(j) ha-Tora = Rada Wielkich [Autorytetów] Tory), będąca najwyższym autorytetem w sprawach halachicznych. A. została powołana ostatecznie na konferencji w Katowicach w dn. 27-29 V 1912, z inicjatywy neoortodoksów niemieckich, wspieranych przez ortodoksów, którzy odeszli z ruchu syjonistycznego, zrażeni programem kulturalnym przyjętym przez X Światowy Kongres Syjonistyczny (1911). Ich akceptacja dla zachodniej wiedzy i kultury wzbudziła obawy przedstawicieli środk. i wsch. Europy, zwłaszcza z Polski i Litwy. Warunki uczestnictwa tych środowisk w A. sformułował w 18 punktach rabin Ch. Sołowiejczyk. Opcja zachowania status quo religijno-kulturowego społeczności żydowskich w poszczególnych krajach została potwierdzona na konferencji A. w Wiedniu w 1929. Do czasu I wojny światowej w A. dominowali neoortodoksi niemieccy, toteż w 1916 niemieckie władze okupacyjne sprowadziły E. Carlebacha i P. Kohna do byłej Kongresówki w celu utworzenia A.; w ten sposób powstała organizacja Agudat (Agudas) ha-Ortodoksim (hebr., Związek Ortodoksów) w Królestwie Polskim, nazywana też Organizacją Żydów Ortodoksów w Polsce. Udało się im nawiązać dialog z miejscowymi środowiskami ortodoksyjnymi i z cadykiem z Góry Kalwarii. Jednak dopiero po wojnie, gdy polscy rabini zaczęli odgrywać w A. wiodącą rolę (Centrala do Spraw Wyznaniowych mieściła się w Warszawie), stała się ona organizacją o charakterze masowym. Polska A. zajmowała nieprzejednane i programowo zachowawcze stanowisko w sprawach religijnych. Do swych zadań zaliczała: obronę spraw religijnych; wzmocnienie i szerzenie zasad judaizmu; obronę praw obywatelskich; działalność społeczno-filantropijną. Jej stosunek do syjonizmu podlegał ewolucji – od wrogiego do uznania idei odrodzenia narodowego Żydów w Palestynie, ale dokonanego ściśle wedle zasad religijnych. W języku hebrajskim A. widziała język święty, zaś w jidysz – język codzienny, świecki. Gminom żydowskim pragnęła nadać charakter ściśle wyznaniowy. W polityce zewnętrznej niechętna była prowadzeniu akcji opozycyjnych w stosunku do rządu, dzięki czemu zyskiwała jego poparcie oraz miejsca dla swych przedstawicieli na listach BBWR. W A. wyjątkową pozycję zajmowali cadycy (zwłaszcza dynastia z Góry Kalwarii). Sprzeczności między nimi doprowadziły jednak do utworzenia niezależnych partii Machzike(j) ha-Dat – cadyka z Bełza, oraz Kneset Israel (hebr., Zgromadzenie Izraela) – cadyka z Aleksandrowa. A. podporządkowane były organizacje pokrewne: młodzieżowa – Ceirej Emunej Jisroel (jid., Młodzież Wierna Izraelowi) i Ceirej Agudas Jisroel (jid., Młodzież Agudy [Związku Izraela]); robotnicza – Poalej Emunej Jisroel (jid., Robotnicy Wierni Izraelowi); kobieca – Bnojs Agudas Jisroel (jid., Córki Agudy [Związku Izraela]); uczniowska – Pirchej Agudas Jisroel (jid., Kwiaty Agudy [Związku Izraela]). Ku A. ciążyły także tradycyjne bractwa dobroczynne (dobroczynność). A. wspierała rozwój szkolnictwa religijnego (por. Chorew; Be(j)t Jaakow). Głównym organem tej organizacji był powstały w 1919 „Der Jud”, przemianowany w 1929 na „Dos Jidisze Togbłat”, redagowany przez I.M. Lewina i innych. Po wybuchu II wojny światowej A., podobnie jak inne środowiska ortodoksyjne, wezwała ludność żydowską do obrony Rzeczpospolitej. Później wielu działaczy A. uczestniczyło w organizowaniu życia Żydów w nowych warunkach, zajmując się pomocą społeczną, ochroną zdrowia, organizacją nielegalnego szkolnictwa religijnego, czuwając nad przestrzeganiem zasad prawa religijnego w ekstremalnych warunkach wojny. Niektórzy uczestniczyli w pracy Judenratów oraz w pracach konspiracyjnych. Po wojnie, władze komunistyczne nie zezwoliły na wznowienie legalnej działalności A. w Polsce, odrzucając stosowną prośbę w marcu 1947, choć wyraźnie tolerowały organizację do 1949-1950. Związani z nią działacze pracowali w kongregacjach wyznaniowych (Żydowskie Kongregacje Wyznaniowe). A. angażowała się także w akcje pomocy społecznej, wysyłała do Związku Radzieckiego emisariuszy, którzy religijnym Żydom pomagali w repatriacji, wspierała szczególnie akcję poszukiwania dzieci, znajdujących się poza środowiskiem żydowskim, jako narażonych na odejście od judaizmu. Poza krajem, uratowani z Holokaustu politycy A. nadal odgrywali ważną rolę w ruchu (np. I.M. Lewin). Ze względów światopoglądowych krajowi działacze A. nie mogli pogodzić się z przemianami, nie uznawali CKŻP i wchodzili w spory z organizacją Mizrachi, której członkom zarzucali nadmierną akceptację liberalizacji życia religijnego. (Por. też: Agudat ha-Rabanim be-Polin; Biblioteka „Chafec-Chaim”; bricha; „Degel ha-Tora”; Komittee für dem Osten; Poalej Agudas Jisroel; Szapira Meir; Szomrej Szabes; „Warszewer Togbłat”)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]