parochet

parochet (hebr.; jid. porojches) – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron (ha-)kodesz. Geneza zwyczaju zawieszania p. sięga czasów biblijnych i odwołuje się do nakazów Bożych, odnoszących się do urządzenia Pierwszego Przybytku. Używany współcześnie p. jest odpowiednikiem zasłony, która w Namiocie Spotkania (a potem w Świątyni Jerozolimskiej), oddzielała miejsce Święte (hebr. Kodesz) od Najświętszego ( Święte Świętych), gdzie stała Arka Przymierza (Wj 26,31-34; 2 Krn 3,14). Kryła ona przed oczyma [więcej...]

Polski Słownik Judaistyczny - wersja Beta

Szanowni Państwo!

Udostępniliśmy Polski Słownik Judaistyczny w Portalu Delet.

Jest to wersja testowa (beta), w związku z czym na stronie mogą pojawić się błędy.

Zachęcamy do korzystania.

 

Cukunft

Cukunft (jid., Przyszłość), właśc. Jugent(Jugnt) -Bund „„Cukunft” (jid., Związek Młodzieżowy „Przyszłość”); Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” – organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szerszą skalę od 1919. Pierwsze grupy młodzieży, określające się jako „Mały Bund” zaczęły powstawać na początku XX w. na Białorusi, we Włocławku i w Lublinie (jako „Pomoc Bundu”). C. ukształtował się ideologicznie i organizacyjnie w 1916. Prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową [więcej...]

kibuc

kibuc (hebr., zebranie, zgromadzenie) – określenie używane w kilku znaczeniach, które wiążą się z działaniem kolektywnym; 1. osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspakajanie potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową. Pojęcie k. jest używane zamiennie z terminem kwuca (l.mn. kwucot, hebr., grupa, [więcej...]

haskala

haskala (hebr., edukacja, nauczanie, erudycja, oświecenie; jid. haskole) – nurt w kulturze żydowskiej rozwijający się w Europie od lat 80. XVIII w., powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich, jak również szeroko rozumianych tradycji nurtu racjonalistycznego w filozofii żydowskiej, począwszy od Majmonidesa i jego zwolenników. Już w latach 40. XVIII w. zaczęły się pojawiać wybitne jednostki, będące jego protagonistami, w tym wielu Żydów pochodzących z terenów [więcej...]

Emanuel Ringelblum

pseud. Menachem (1900 Buczacz – 1944 Warszawa) – historyk, organizator Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego [Czytaj Dalej...]

Rosz ha-Szana

Rosz ha-Szana Rosz ha-Szana (hebr., Początek Roku; jid. Roszeszone) – 1. święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek, Trąbkami – obchodzone pierwszego i drugiego dnia tiszri, będące początkiem Jamim Noraim, które kończą się w dniu Jom Kipur. Pierwotnie, tzn. w BH święto to określano jako Zichron Terua (hebr., Upamiętnienie Dęcia w Szofar) oraz Jom Terua (hebr., Dzień Dęcia w Szofar). Nazwa R. ha-Sz. pojawia się dopiero w Misznie, gdzie wyliczono cztery daty w kalendarzu żydowskim, będące pierwszym [więcej...]

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie

Wielka Synagoga na Tłomackiem w Warszawie główna synagoga postępowa (reformowana) w Warszawie. Jej geneza sięga 1806, gdy grupa zwolenników haskali, związanych od końca XVIII w. z synagogą Izaaka Flataua przy ul. Daniłowiczowskiej (zw. „niemiecką”), postanowiła ją utrzymać po śmierci założyciela. W 1843-1849 został wzniesiony, a potem rozszerzony, jej budynek w tymże miejscu. Od 1859 wygłaszano w niej kazania w języku polskim (por. Jastrow Markus), co stanowiło zamknięcie procesu polonizacji ugrupownia tzw. postępowców w Warszawie. W [więcej...]

[[tag]]
[[ searchIndexLetter ]]
szukasz
[[searchWord]]
[[parentCategories[0].categoryname]]
[[childCat.categoryname]]
[[childCat2.categoryname]]
Typ dokumentu:
[[docTypeName]]

haseł: [[resultNumer]]
haseł: BRAK
[[article.mainPhoto.description]]
Hasło:

[[article.title]]


WAŻNE DATY:
spis treści:
  1. [[paragraph.paragrTitle]]
  2. Przypisy
  3. Powiązane treści
  4. Bibliografia

tagi:
[[tag.value]],
[[category.categoryname]]
[ [[result.title.charAt(0).toUpperCase()]] ]
[[result.title]] [więcej...]
nie znaleziono wyników
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od [[char]] lub
nie znaleziono wyników dla zaczynających się od cyfr
nie znaleziono wyników dla zapytania: "[[searchWord]]"
nie znaleziono wyników dla wybranego zestawu tagów
nie znaleziono wyników dla wybranych kategorii
i typu hasła [[docTypeName]]
[[article.title]]
[[article.shortVersion]]

[[$index + 1]]. [[paragraph.paragrTitle]]
[zwiń] [rozwiń]
[[photodescription]]
Przypisy
[zwiń] [rozwiń]
Powiązane treści
[zwiń] [rozwiń]
Bibliografia
[zwiń] [rozwiń]
Autor: [[article.author]]

Powtórzonego Prawa Księga

Powtórzonego Prawa Księga

(hebr. D(e)warim = Słowa; jid. Dworim; grec., łac. Deuteronomium) – piąta, ostatnia księga Pięcioksięgu, której treść jest dość spójna i jednolita wewnętrznie (jednolita jest w niej też wizja teologiczna – jeden Bóg, jeden tworzący zwartą całość Izrael, jedno objawienie i Prawo [Tora], jeden kraj obietnicy [Erec Israel], jedno miejsce kultu Jerozolima). Nazwa księgi pochodzi od jej pierwszych słów El(l)e ha-d(e)warim aszer diber Mosze el-kol-Israel…. (hebr., Oto [są] te słowa, które powiedział Mojżesz do całego [ludu] Izraela… [Tymi oto słowy przemówił Mojżesz do całego Izraela…]). W samej księdze pojawiają się też inne jej określenia, np. „Prawo”; „To Prawo”, „Księga Tego Prawa”, „Słowa tego Prawa” albo „Ha-Micwa” (por. micwa). P.P.K. jest jednym, długim, podzielonym na sekwencje, pożegnalnym kazaniem Mojżesza, skierowanym do ludu Izraela, w którym patriarcha przez 37 ostatnich dni swego życia (od pierwszego dnia szwat do siódmego adar) przekazywał wolę Bożą, objawioną mu przez Pana na Synaju. Owe normy postępowania miały zacząć obowiązywać dopiero po przybyciu Izraelitów do Kanaanu, do którego Mojżesz nie miał wstępu za swe nieposłuszeństwo wobec Pana, i miał go zastąpić Jozue. W P.P.K. został zebrany materiał normatywny pojawiający się już wcześniej, w poprzednich księgach Pięcioksięgu, tj. w księgach Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb (m.in. Dziesięcioro Przykazań – fundamentalny dla judaizmu kanon praw). Rozdziały 12-26 P.P.K. zawierają podstawowy korpus praw (tzw. kodeks deuteronomiczny), podanych w formie homilet.; odnoszą się one do Izraela, jako świętej gminy, ludu należącego do Boga (por. naród wybrany). Tradycja żydowska przypisuje autorstwo tej księgi, jak też i innych ksiąg Pięcioksięgu, Mojżeszowi. Niepewność mężów uczonych w Prawie budziło co prawda osiem ostatnich wersów P.P.K., opowiadających o śmierci Mojżesza, jego pochówku i żałobie po nim. Uznano jednak, że słowa te napisał Jozue albo też Bóg podyktował je Mojżeszowi, a ten w wielkim smutku, przed swą śmiercią wszystko spisał, wyprzedzając tym samym bieg wydarzeń. Opinie co do czasu powstania księgi są podzielone; część badaczy uważa, że pochodzi ona (a przynajmniej jej część, tj. rozdziały 5-28) ze środowiska kapłańskiego, być może z Królestwa Północnego (z VIII w. p.n.e.; czasy króla Jeroboama II), a po jego upadku (722 p.n.e.), została przeniesiona do Jerozolimy, gdzie zredagował ją król Ezechiasz. Potem zaś, za króla Jozjasza, podczas renowacji Świątyni Jerozolimskiej (621 p.n.e.), kapłani odkryli zapomniany zwój Księgi Prawa ( Tory). Ostatecznej redakcji P.P.K. miano dokonać podczas niewoli babilońskiej. Inni badacze genezę P.P.K. wiążą z okresem powygnaniowym bądź uważają, że jest ona jeszcze starsza, tj. powstała w epoce Sędziów, lub w początkach monarchii. Zwracano przy tym uwagę na pewne podobieństwa jej fragmentów do innych kodeksów, znanych na starożytnym Środkowym Wschodzie. Najprawdopodobniej w VII w. p.n.e. P.P.K. istniała już w obecnie znanej postaci. W drukowanych wydaniach BH, P.P.K. podzielona jest – w ślad za łac. Wulgatą – na 34 rozdziały i 955 wersów. Obowiązujący współcześnie babiloński cykl tygodniowych czytań Tory, dzieli tę księgę na 11 perykop, tj. części zwanych paraszami ( s(e)darot; jid. sedres; w rycie palest. była ona podzielona na 27 paraszy). (Zob. też: D(e)warim Raba; Tochacha)

Encyklopedia Getta Warszawy

Prezentujemy Polski Słownik Judaistyczny (PSJ) w nowej, odświeżonej formie.  

PSJ umożliwia szybki i wygodny dostęp do blisko czterech tysięcy haseł dotyczących kultury i historii Żydów polskich. Słownik przybliża użytkownikom takie zagadnienia jak religia, nauka, obyczaje, sztuka, polityka, życie codzienne i gospodarcze. Bardzo ważną i dużą część słownika stanowią biogramy najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury żydowskiej oraz polsko-żydowskiej. PSJ stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i badan nad kulturą żydowską. Stanowi także przydatne narzędzie dla wszystkich zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną.  

Polski Słownik Judaistyczny powstał jako praca zbiorowa pod. red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego. 

Projekt będzie stopniowo rozwijany we współpracy ze specjalistami i pracownikami Żydowskiego Instytutu Historycznego. Powstałe nowe hasła słownikowe zostaną zaktualizowane w oparciu o najnowsze badania i stan wiedzy. Wybrane zagadnienia zostaną uzupełnione o materiały wizualne oraz linki do plików źródłowych.  

Przypomnij

[[error]]

To pole jest wymagane.
Nazwa użytkownika musi mieć najwyżej 30 znaków.
Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 2 znaki.
[[error]]
To pole jest wymagane.
[[error]]
To pole jest wymagane.
Adresy różnią się od siebie.
To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.
Rok urodzenia musi składać się z 4 cyfr.
Nieprawidłowy rok urodzenia
[[error]]

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Klikając przycisk „załóż konto”, akceptujesz nasz Regulamin oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi danych, w tym z Zasadami stosowania plików cookie.

Dziękujemy za założenie konta w portalu Delet. Aby w pełni korzystać z możliwości portalu, musisz aktywować konto. Na podany adres email został wysłany link aktywacyjny. Jeśli nie dostałeś linka aktywacyjnego, zobacz, co możesz zrobić w FAQ.

Twoje konto w portalu Delet nie jest jeszcze aktywne, kliknij w link aktywacyjny w przesłanym emailu (jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego w ciągu godziny, sprawdź folder spam) lub wyślij mail aktywacyjny ponownie. W razie problemów skontaktuj się z administratorem.

Zbyt wiele razy został wpisany niepoprawny mail lub hasło.
Kolejną próbę będzie można podjąć za 5 minut.

Twoje konto zostało aktywowane!

To pole jest wymagane.

Na twój podany przy rejestracji adres email zostanie przesłany link umożlwiający zmianę hasła.

To pole jest wymagane.
Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym małą literę, wielką literę oraz cyfrę.
To pole jest wymagane.
Hasła różnią się od siebie.

Twoje hasło zostało zmienione.

Nie udało się zmienić hasła.

[[error]]

Nowy zbiór

To pole jest wymagane.
Opis może mieć najwyżej 200 znaków.
Opis musi mieć co najmniej 2 znaki.
POL ENG

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

[[infoContent]]